EU:s förvaltningsrätt

Syftet med det offentliga samrådet

Syftet med detta offentliga samråd är att inleda en bred diskussion med enskilda personer och organisationer om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning med anledning av Europaparlamentets resolution om samma ämne som antogs i juni 2016 (föredragande: Heidi Hautala, Verts/ALE, Finland).

Samrådet syftar till att samla in synpunkter på konsekvenserna av EU:s bestämmelser i fråga om administrativa förfaranden inom EU-förvaltningen. Avsikten med frågorna är följande:

· Att få en bättre förståelse av det direkta samspelet mellan företag och medborgare och EU:s institutioner och organ.

· Att skapa underlag för att utvärdera det faktiska genomförandet av befintliga EU-regler.

· Att kartlägga eventuella luckor och avvikelser.

Det offentliga samrådet kommer att hjälpa Europaparlamentet att bedöma erfarenheterna hos enskilda, näringslivet, konsumenter, det civila samhällets organisationer och offentliga förvaltningar samt deras förväntningar på EU-förvaltningen.

Resultaten från samrådet kommer även att hjälpa Europaparlamentet att fastställa eventuella åtgärder och framtida politik på EU-nivå, bland annat revidering av befintlig övergripande och/eller sektorspecifik EU-lagstiftning eller införande av ny lagstiftning. Resultaten kommer också att ingå i den kommande konsekvensanalysen från Europaparlamentets utredningstjänst av de möjliga effekterna av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning.

Detta samråd föregriper inte framtida beslut om huruvida lagstiftning ska föreslås på detta område, och varje nytt initiativ kommer att bli föremål för ett grundligare samråd och förankras på politisk nivå.

Frågeformulärets struktur

Frågeformuläret består av följande avsnitt:

I. Uppgifter om den svarande

II. Direkta erfarenheter

III. Allmänna intryck

IV. Ytterligare insatser från EU

Frågorna under Uppgifter om den svarande (avsnitt I) är obligatoriska för samtliga svarande och syftar till att samla in allmän information om den svarandes identitet.

Frågorna under Direkterfarenhet (avsnitt II) riktar sig till enskilda personer eller organisationer med direkt erfarenhet av EU:s tjänsteavdelningar/förvaltning, och syftar till att fånga upp personliga erfarenheter vid samröre med EU:s tjänsteavdelningar/förvaltning.

Under Allmänna intryck (avsnitt III) får de svarande ge sin allmänna syn på EU:s förvaltning. Inga direkta erfarenheter av kontakter med EU:s tjänsteavdelningar eller förvaltning behövs för att besvara dem. De svarande kan framföra sin allmänna uppfattning och inställning till EU-förvaltningen och EU:s förvaltningsrätt.

Frågorna under Ytterligare insatser från EU (avsnitt IV) ges de svarande tillfälle att lämna ytterligare upplysningar, särskilt om åtgärder eller politiska lösningar som EU skulle kunna överväga för att förbättra sin förvaltningsrätt.

Det bör ta 15-30 minuter att fylla i frågeformuläret beroende på hur detaljerade svaren är.

Referenser

· Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2016 om en öppen, effektiv och oberoende EU‑förvaltning