EU:s förvaltningsrätt

Hur du skickar in ditt bidrag

Delta gärna i det offentliga samrådet genom att fylla i on";;">

För att säkerställa ett rättvist och öppet samrådsförfarande kommer ENDAST DE SVAR SOM MOTTAS VIA ON";;">

Du kan dock förhandsgranska/skriva ut en pdf-version av on";;">

Kontaktuppgifter till ansvarig enhet

Det offentliga samrådet har begärts och samordnas administrativt av Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor. Samrådet förbereds av Europaparlamentets utredningstjänst, enheten för europeiskt mervärde (Eava). Vetenskapliga samordnare: Tatjana Evas och Elodie Thirion.

Om du har frågor som rör detta offentliga samråd ombeds du kontakta

E-post: Consultation.EUlaw@europarl.europa.eu

Se bidragen

För att säkerställa öppenhet ombeds organisationer ge allmänheten relevanta upplysningar om sig själva genom att registrera sig i öppenhetsregistret och ansluta sig till dess uppförandekod.

Resultatet av samrådet och nästa steg

Resultaten från det offentliga samrådet kommer att hjälpa Europaparlamentet att kartlägga erfarenheterna hos enskilda, näringslivet, konsumenter, det civila samhällets organisationer och offentliga förvaltningar samt deras förväntningar på EU-förvaltningen.

De kommer även att bidra till att fastställa eventuella åtgärder och framtida politik på EU-nivå, bland annat revidering av befintlig övergripande och/eller sektorspecifik EU-lagstiftning eller införande av ny lagstiftning. Resultaten kommer också att ingå i den kommande konsekvensanalysen från Europaparlamentets utredningstjänst av de möjliga effekterna av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning.

Detta offentliga samråd föregriper inte framtida beslut om huruvida lagstiftning ska föreslås på detta område, och varje nytt initiativ kommer att bli föremål för ett grundligare samråd och förankras på politisk nivå.