EU:s förvaltningsrätt

Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter

Den aktuella behandlingen av personuppgifter grundas på ditt fria och informerade samtycke.

Du kan välja en av tre modeller för publicering av dina uppgifter inom denna undersökning:

1. Bidraget kan publiceras direkt, med personlig information eller information om organisationen (du samtycker till publicering av all information i bidraget, helt eller delvis, inklusive ditt/din organisations namn, och du förklarar att inget i svaret är olagligt eller skulle inkräkta på någon tredje parts rättigheter på ett sätt som skulle hindra publicering). Observera att dina svar kan komma att omfattas av en begäran om allmän tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 inom den lagringsperiod som fastställts för detta förfarande.

2. Bidraget kan publiceras direkt, under förutsättning att du/din organisation förblir anonym (du samtycker till publicering av all information i bidraget, helt eller delvis - vilket kan inbegripa citat eller åsikter du uttrycker -, under förutsättning att detta sker anonymt. Du förklarar att inget i svaret är olagligt eller skulle inkräkta på någon tredje parts rättigheter på ett sätt som skulle hindra publicering. Du är medveten om att hela ansvaret ligger hos dig om ditt svar råkar avslöja din identitet.)

3. Bidraget kan inte publiceras direkt, men kan tas med i statistiska uppgifter (du är medveten om att bidraget inte kommer att publiceras direkt, men att de anonymiserade svaren kan komma att ingå i publicerade aggregerade statistiska uppgifter, exempelvis för att visa allmänna tendenser i svaren på detta samråd).

Om uppgifter tillhandahålls samlar vi in efternamn, förnamn, e-postadress, uppgift om tillhörighet till en organisation (företag, offentlig myndighet, internationell organisation), nationalitet, ålder, kön, utbildning, sysselsättning, familjesituation, utbildningsort, intressen och personliga åsikter i frågan. Denna uppsättning uppgifter behövs för identifiering av alla deltagare och analys av deltagarens profil. Uppgifterna behandlas endast i det syfte som anges i inledningen till undersökningen.

Observera att den enhet som är ansvarig för detta offentliga samråd kommer att ta bort eventuellt kränkande och olagligt innehåll i de svar som offentliggjorts.

Det offentliga samrådet kommer att hjälpa Europaparlamentet att bedöma erfarenheterna hos enskilda, näringslivet, konsumenter, det civila samhällets organisationer och offentliga förvaltningar samt deras förväntningar på EU-förvaltningen. Mer detaljerad information om syftet med denna behandling ges i inledningen till frågeformuläret.

Personuppgifter som samlats in under denna undersökning kommer att lagras under en specifik tidsperiod beroende på ditt beslut om anonymitet i samband med publicering av dina uppgifter (se ovan, punkterna 1-3). Personuppgifter för dem som väljer modell 1 kommer att lagras i högst tre år. För dem som väljer modell 2 eller 3 kommer personuppgifterna att lagras under högst ett år sedan undersökningen avslutats.

Den registeransvarige är Francisco Ruiz-Risueno, sekretariatet för utskottet för rättsliga frågor, Europaparlamentet. De registrerade har rätt att få tillgång till och korrigera sina egna uppgifter genom att sända ett e-brev till Consultation.EUlaw@europarl.europa.eu.

De registrerade har rätt att när som helst vända sig till Europaparlamentets uppgiftsskyddsombud på e-postadressen data-protection@ep.europa.eu och till Europeiska datatillsynsmannen på e-postadressen edps@edps.europa.eu.

· Brevlåda för samrådet (e-post)

· Dataskyddsombud (e-post)

· Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) (e-post)