Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 68 - Förslag till yttrande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 222 - Förslag till betänkande Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till betänkande Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till betänkande Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 6 - Förslag till betänkande Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 25 - Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2019 års allmänna budget: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 7 - Förslag till betänkande Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2019 års allmänna budget: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 9 - Förslag till betänkande Ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - Förslag till betänkande Förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för budgetåret 2019 – införande av överskottet från budgetåret 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH