Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

21-11-2019 BUDG_PA(2019)640655 PE640.655v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

29-10-2019 BUDG_PA(2019)640654 PE640.654v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

29-10-2019 BUDG_PA(2019)643027 PE643.027v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet

10-10-2019 BUDG_PA(2019)640656 PE640.656v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL