Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00
DEVE

Lukas MANDL

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ