Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-08-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-07-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN