Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

14-11-2019 ECON_PA(2019)643215 PE643.215v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643104 PE643.104v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643134 PE643.134v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643141 PE643.141v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

25-06-2019 ECON_PA(2019)638801 PE638.801v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019