Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan

2019/2921(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ECON

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 39 samt International Financial Reporting Standard 7 och 9

2019/2912(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ECON

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ECON

ansvarigt utskott

Påskyndat ianspråktagande av säkerhet utanför domstol

2018/0063B(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ECON

ansvarigt utskott

Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

2019/0817(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ECON

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

2019/2889(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ECON

ansvarigt utskott

Bankunionen – årsrapport 2019

2019/2130(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

ansvarigt utskott

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

2019/2131(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

ansvarigt utskott

Styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet

2019/0161(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ECON

Dragoş PÎSLARU [Renew]

ansvarigt utskott

Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

2019/2129(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

ansvarigt utskott