Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

2020/2579(DEA) Förfaranden för delegerade akter
INTA

ansvarigt utskott

Protokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2020/0024(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller ett tillfälligt upphävande av den ordning som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 978/2012 avseende vissa produkter med ursprung i Konungariket Kambodja

2020/2567(DEA) Förfaranden för delegerade akter
INTA

ansvarigt utskott

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
INTA AFET

ansvarigt utskott

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

2019/0273(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
INTA

Marie-Pierre VEDRENNE [Renew]

ansvarigt utskott

Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

2019/2197(INI) Förfarande för initiativbetänkande
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

ansvarigt utskott

Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (inte ytterligare berett)

2019/0196(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

ansvarigt utskott

Europeiska unionens medlemskap i Internationella studiegruppen för gummi (IRSG)

2017/0159(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Protokoll om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

2017/0081(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

2016/0295(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
INTA

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

ansvarigt utskott