Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten

2019/0187(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
PECH

ansvarigt utskott

Ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

2019/0173(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet

2019/2799(DEA) Förfaranden för delegerade akter
PECH

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten

2019/2798(DEA) Förfaranden för delegerade akter
PECH

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

2019/2756(DEA) Förfaranden för delegerade akter
PECH

ansvarigt utskott

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

2019/0090(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

ansvarigt utskott

Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

2019/0078(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

ansvarigt utskott

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

2019/0076(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

ansvarigt utskott

Fiskekontroll

2018/0193(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

ansvarigt utskott

Förbud mot fiske med drivgarn

2014/0138(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
PECH

ansvarigt utskott