Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

2019/0183(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

ansvarigt utskott

Nominering av en ledamot av Europeiska kommissionen - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
REGI

ansvarigt utskott

Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

2019/2156(INI) Förfarande för initiativbetänkande
REGI

rådgivande utskott

Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021

2019/0254(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
REGI

rådgivande utskott

Införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön

2019/0246(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
REGI

rådgivande utskott

Styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet

2019/0161(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
REGI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2019/2057(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande