Α. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δ. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ε. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ