Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Договори за обществени поръчки

 

В съответствие с Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 966/2012, изменен с Регламент 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г.), и правилата за неговото прилагане, Европейският парламент е длъжен да стартира процедури за възлагане на обществени поръчки при придобиване на стоки, услуги и на строителни работи.

 
 

Сред различните принципи, съгласно които се уреждат обществените поръчки, принципът на прозрачност налага съответното предварително оповестяване в момента на започване на възлагането на обществените поръчки, както следва :

1. Обществени поръчки с публикуване на обявление за обществена поръчка

Информацията, фигурираща в тази рубрика, се отнася за обществените поръчки на Европейския парламент, чието обявление е публикувано в съответствие с разпоредбите на членове 123 и 124 от правилата на прилагане на Финансовия регламент, както и въз основа на член 126 от правилата за прилагане, за което в ОВ се публикува известие за публикуването. Публикациите в настоящия сайт се считат за неофициални и не заместват официалното публикуване в ОВ. Поканите за представяне на оферти в този раздел са предмет на обявление за обществена поръчка в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат преглеждани в базата данни TED, която ежедневно се актуализира .

Отвъд обхвата на директивата, поканите за представяне на оферти могат да се изпращат до ограничен брой оференти, които са подбрани след покана за изразяване на интерес. Настоящата рубрика включва също така поканите за изразяване на интерес.

Тръжната документация е също така на разположение за всяка покана за представяне на оферти в списъка.

2. Обществени поръчки на стойност над 15 000 евро и под праговете, посочени в Директива 2014/24/ЕС, стартирани съгласно процедура на договаряне

Информацията, фигурираща в тази рубрика, се отнася за обществените поръчки на Европейския парламент в съответствие с разпоредбите на член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Тази публикация позволява идентифицирането на основните елементи на обществените поръчки, стартирани съгласно процедура на договаряне, в това число крайния срок за получаване на офертите, както и службата, отговаряща за предоставянето на всякакви необходими сведения. Посоченият по-долу линк препраща към файл във формат Excel, в който са посочени обществените поръчки за всяка отделна генерална дирекция на Европейския парламент .

За сведение, към 1.1.2018 г. праговете съгласно Директива 2014/24/ЕС са определени както следва :

  • 144 000 евро за обществените поръчки за доставки и услуги
  • 5 548 000 евро за строителни работи

За допълнителна информация :