Списък на поканите за представяне на оферти, поканите за изразяване на интерес и поканите за представяне на предложения 

"В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за договори за доставка на стоки и услуги Европейският парламент е задължен да обявява процедури за възлагане на обществени поръчки.

Под определени прагове поръчките могат да бъдат възлагани чрез непублични тръжни процедури на ограничен брой доставчици, избрани след покана за заявяване на интерес."

"Покани за представяне на оферти се публикуват редовно в притурката към Официален вестник на Европейския съюз (серия S) и могат да бъдат преглеждани онлайн в базата данни на електронния ежедневник за поръчки TED, която се ползва безплатно и се актуализира ежедневно. Информацията, която се публикува на уебсайта на Европейския парламент,
- е неофициална,
- обикновено не е достъпна на всички официални езици,
- не претендира за изчерпателност.

Тя по никакъв начин не замества официалното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, серия S, на покани за представяне на оферти."

Многогодишни покани за представяне на предложения