Одитни доклади и дарения 

Тук ще намерите одитните доклади, включващи финансовите отчети, както и даренията на партиите и фондациите, представени ежегодно на Европейския парламент от партиите и фондациите.

Размерите на финансирането, посочени в тези доклади, не може да се считат за окончателни във всички случаи. Те могат да се различават от тези, които действително са отпуснати и платени от Европейския парламент, тъй като одитният доклад е изготвен преди решението за окончателния размер на финансирането да се одобри от Парламента.

Моля, обърнете внимание също така, че считано от финансирането за 2018 г., изискванията за прозрачност се променят съгласно член 32 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Повечето от тези изисквания са приложими само след извършване на контрол на годишните доклади през 2019 г.

Публикация на Европейския парламент съгласно член 32, параграф 2 (по отношение на финансирането от 2018 г. нататък):списъка с юридическите лица, които са членове на европейската политическа партия, приложен към устава на партията в съответствие с член 4, параграф 2 и осъвременен в съответствие с член 9, параграф 6, както и общия брой на отделните членове.