Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Evropské politické strany

 
Co je evropská politická strana?

Evropské politické strany jsou organizace usilující o naplnění určitého politického programu. Jsou tvořeny stranami působícími na vnitrostátní úrovni, ale jejich členy mohou být i jednotlivci. Musí být zastoupeny ve více členských státech a zaregistrovány u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Ve Smlouvě o fungování EU je uvedeno, že „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie“.

Jak jsou evropské politické strany financovány?

Financování mělo až do rozpočtového roku 2017 formu grantu na provozní náklady. Od roku 2018 má financování formu příspěvku. Pravidla pro tuto formu financování jsou uvedena v hlavě XI finančního nařízení. Příspěvek může pokrýt až 90 % nárokovatelných výdajů strany, zbytek by měl být pokryt z vlastních zdrojů, jako jsou členské příspěvky a dary.

Prostředky pro politické strany jsou zapsány v položce 402 rozpočtu Evropského parlamentu.

Co lze a co nelze hradit z příspěvku z unijního rozpočtu?

Příspěvek lze využít k pokrytí tzv. nárokovatelných výdajů, tj. výdajů přímo spojených s cíli uvedenými v politickém programu strany. Jedná se o tyto výdaje:

 • výdaje na schůze a reprezentaci
 • publikační náklady
 • administrativní, personální a cestovní výdaje
 • náklady kampaní před evropskými volbami

K výdajům, na jejichž financování příspěvek nemůže být použit, patří mimo jiné:

 • náklady na kampaně související s volbami a referendy (s výjimkou evropských voleb)
 • přímé či nepřímé financování vnitrostátních stran a volebních kandidátů
 • výdaje na obsluhu dluhu
Kdo stanovuje pravidla financování?

Pravidla jsou stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady přijatým podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a článku 224 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Prováděcí pravidla přijímá předsednictvo Evropského parlamentu.

Jaká pravidla platí od rozpočtového roku 2019?
Počínaje rozpočtovým rokem 2019 se pro postup financování uplatní následující pravidla:
 
 
Evropské politické strany [pokračování]
Jaké podmínky je třeba splnit pro získání finančních prostředků?

Strana může získat příspěvek od Parlamentu, splňuje-li tyto podmínky:

 • je zaregistrována u Úřadu pro evropské politické strany,
 • je zastoupena v Evropském parlamentu nejméně jedním poslancem,
 • její audit provádí externí auditor pověřený Evropským parlamentem,
 • nebyla jí Úřadem pro evropské politické strany uložena sankce.

Aby úřad mohl stranu zaregistrovat, musí tato strana splňovat podmínky registrace:

 • musí mít sídlo v některém členském státě, jež je uvedeno v jejích stanovách;
 • její členské strany musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeny členy Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, nebo strana nebo její členové obdrželi alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z těchto států při posledních volbách do Evropského parlamentu;
 • její členské strany nejsou členy jiné evropské politické strany.
 • strana respektuje, zejména ve svém programu a ve své činnosti, hodnoty, na kterých je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o EU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,
 • strana nebo její členové se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu nebo veřejně vyjádřili úmysl zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu,
 • strana neusiluje o zisk.
Jak funguje přidělování grantů v praxi?

Více informací naleznete ve stručné zprávě o uplatňování postupu financování).(v angličtině).

Strana splňující výše uvedené podmínky může požádat o financování na určitý rozpočtový rok. Žádosti se zasílají Parlamentu do 30. září předchozího rozpočtového roku s uvedením odhadovaného rozpočtu.

Po posouzení a schválení žádostí jsou prostředky z rozpočtu Evropského parlamentu rozděleny mezi strany podle pevného klíče:

 • 10 % je rozděleno rovným dílem,
 • 90 % je rozděleno v poměru k počtu zvolených poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou členy dané strany.

Tato částka představuje předběžnou platbu příspěvku, který je provedena vždy na počátku roku. Výše předběžné platby nesmí překročit částku, o kterou strana žádala, a může dosáhnout nejvýše 90 % nárokovatelných výdajů uvedených v odhadu rozpočtu.

Konečná výše příspěvku se stanoví po schválení výročních zpráv, které strany předloží předsednictvu Evropského parlamentu. Konečná výše příspěvku nesmí překročit výši předběžného příspěvku a 90 % skutečně vynaložených nárokovatelných nákladů.

Kolik peněz dostávají strany z rozpočtu EU
Kde lze získat údaje o financování?

Politické strany musí uvádět veškeré své příjmy a výdaje ve výročních zprávách. Tyto zprávy většinou obsahují tyto oddíly:

 • auditní zpráva a účetní výkazy
 • účetní závěrka vycházející ze struktury odhadovaného rozpočtu;
 • podrobné údaje o příjmech, nákladech, aktivech a pasivech;
 • seznam darů
 • popis činnosti
Technická podpora

Technická pomoc poskytovaná Evropským parlamentem evropským politickým stranám v letech 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005(v angličtině)

 
 
Evropské politické nadace
Co je evropská politická nadace?

Evropské politické nadace jsou organizace přidružené k evropským politickým stranám, jejichž úkolem je podporovat a doplňovat cíle dané strany. Evropské politické nadace jsou registrovány u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Sledují a analyzují diskuse o evropské veřejné politice, do nichž rovněž přispívají, a vyvíjejí činnost související s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání a podpora seminářů, vzdělávacích akcí, konferencí a studií.

Jak jsou evropské politické nadace financovány?

Evropské politické nadace mohou obdržet financování od Evropského parlamentu formou grantů na provozní náklady. Pravidla pro tuto formu financování jsou uvedena v hlavě VIII finančního nařízení. Grant může pokrýt až 85 % způsobilých výdajů nadace, zbytek by měl být hrazen z vlastních zdrojů, jako jsou např. členské příspěvky a dary.

Parlament každý rok zveřejňujeroční pracovní program grantů (2019).

Co lze a co nelze hradit z grantu?

Grant může být využit k financování tzv. nárokovatelných výdajů, tj. výdajů přímo spojených s činnostmi uvedenými v pracovním programu nadace, například:

 • výdaje na schůze a konference
 • výdaje na publikace a studie
 • administrativní, personální a cestovní výdaje

Některé výdaje ovšem z grantu financovat nelze:

 • náklady na kampaně související s referendy a volbami
 • přímé či nepřímé financování vnitrostátních stran, kandidátů ve volbách a vnitrostátních politických nadací
 • výdaje na obsluhu dluhu
Kdo stanovuje pravidla financování?

Pravidla jsou stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady přijatým podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a článku 224 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Prováděcí pravidla přijímá předsednictvo Evropského parlamentu.

Jaká pravidla platí od rozpočtového roku 2019?

Počínaje rozpočtovým rokem 2019 se pro postup financování uplatní následující pravidla:

Jaké podmínky je třeba splnit pro získání finančních prostředků?

Nadace může získat příspěvek od Parlamentu, splňuje-li tyto podmínky:

 • je registrována u Úřadu pro evropské politické strany,
 • je přidružena k registrované evropské politické straně, která je oprávněna čerpat finanční prostředky z rozpočtu Evropského parlamentu.
Jak funguje přidělování grantů v praxi?

Více informací naleznete ve stručné zprávě o uplatňování postupu financování.(v angličtině).

Nadace splňující výše uvedené podmínky může požádat o financování na určitý rozpočtový rok. Žádosti se zasílají Parlamentu do 30. září předchozího rozpočtového roku s uvedením odhadovaného rozpočtu a pracovního programu.

Po posouzení a schválení žádostí jsou prostředky rozděleny mezi nadace podle pevného klíče:

 • 10 % je rozděleno rovným dílem,
 • 90 % je rozděleno v poměru k počtu zvolených poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany, k níž je nadace přidružena.

Tato částka představuje předběžnou platbu grantu, která je provedena vždy v první čtvrtině roku. Předběžná platba nesmí překročit částku, o kterou strana žádala, a může dosáhnout nejvýše 95 % nárokovatelných výdajů uvedených v odhadu rozpočtu.

Konečná výše grantu se stanoví následující rok poté, co předsednictvo Evropského parlamentu schválilo výroční zprávu dané politické strany. Grant nesmí překročit výši předběžného příspěvku.

Kolik peněz dostávají strany z rozpočtu EU
Kde lze získat údaje o financování?

Nadace mají povinnost uvádět veškeré své příjmy a výdaje ve výročních zprávách. Tyto zprávy většinou obsahují tyto oddíly::

 • auditní zpráva a účetní výkazy
 • účetní závěrka vycházející ze struktury odhadovaného rozpočtu;
 • podrobné údaje o příjmech, nákladech, aktivech a pasivech;
 • seznam darů
 • popis činnosti

Další informace poskytují auditní zprávy a přehledy darů.

 
 
Auditní zprávy a přehledy darů evropských politických stran a nadací

V této sekci naleznete auditní zprávy, které strany a nadace každoročně předávají Evropskému parlamentu. Zprávy obsahují finanční výkazy a údaje o darech, které strany a nadace obdržely.

Výše financování uvedená v těchto zprávách však nemůže být ve všech případech považována za konečnou. Auditní zprávy jsou totiž vydávány ještě předtím, než Parlament přijme rozhodnutí o konečné výši financování, takže reálně přidělená a vyplacená částka může být odlišná.

Je třeba také pamatovat na to, že od roku 2018 se mění požadavky na transparentnost podle článku 32 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Většina z těchto požadavků se uplatní až po kontrole výročních zpráv v roce 2019.

 
 
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Od 1. ledna 2017 platí nový postup pro registraci evropských politických stran a evropských politických nadací.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (dále jen „nařízení č. 1141/2014“) stanoví nová pravidla a zřizuje Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 je úkolem nově zřízeného úřadu provádět registraci evropských politických stran a evropských politických nadací a kontrolovat jejich činnosti a případně ukládat sankce.

Webové stránky úřadu naleznete zde: http://www.appf.europa.eu/appf/cs/home/welcome.html.

 
 
Právní úprava (do rozpočtového roku 2017)