Evropské politické strany 

Co je evropská politická strana?

Evropské politické strany jsou organizace usilující o naplnění určitého politického programu. Jsou tvořeny stranami působícími na vnitrostátní úrovni, ale jejich členy mohou být i jednotlivci. Musí být zastoupeny ve více členských státech a zaregistrovány u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Ve Smlouvě o fungování EU je uvedeno, že „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie“.

Jak jsou evropské politické strany financovány?

Financování mělo až do rozpočtového roku 2017 formu grantu na provozní náklady. Od roku 2018 má financování formu příspěvku. Pravidla pro tuto formu financování jsou uvedena v hlavě XI finančního nařízení. Příspěvek může pokrýt až 90 % nárokovatelných výdajů strany, zbytek by měl být pokryt z vlastních zdrojů, jako jsou členské příspěvky a dary.

Prostředky pro politické strany jsou zapsány v položce 402 rozpočtu Evropského parlamentu.

Co lze a co nelze hradit z příspěvku z unijního rozpočtu?

Příspěvek lze využít k pokrytí tzv. nárokovatelných výdajů, tj. výdajů přímo spojených s cíli uvedenými v politickém programu strany. Jedná se o tyto výdaje:

 • výdaje na schůze a reprezentaci
 • publikační náklady
 • administrativní, personální a cestovní výdaje
 • náklady kampaní před evropskými volbami

K výdajům, na jejichž financování příspěvek nemůže být použit, patří mimo jiné:

 • náklady na kampaně související s volbami a referendy (s výjimkou evropských voleb)
 • přímé či nepřímé financování vnitrostátních stran a volebních kandidátů
 • výdaje na obsluhu dluhu

  Kdo stanovuje pravidla financování?

  Pravidla jsou stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady přijatým podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a článku 224 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Prováděcí pravidla přijímá předsednictvo Evropského parlamentu.

   Jaká pravidla platí od rozpočtového roku 2019?

   Jaké podmínky je třeba splnit pro získání finančních prostředků?

   Strana může získat příspěvek od Parlamentu, splňuje-li tyto podmínky:

   • je zaregistrována u Úřadu pro evropské politické strany,
   • je zastoupena v Evropském parlamentu nejméně jedním poslancem,
   • její audit provádí externí auditor pověřený Evropským parlamentem,
   • nebyla jí Úřadem pro evropské politické strany uložena sankce.

   Aby úřad mohl stranu zaregistrovat, musí tato strana splňovat podmínky registrace:

   • musí mít sídlo v některém členském státě, jež je uvedeno v jejích stanovách;
   • její členské strany musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeny členy Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, nebo strana nebo její členové obdrželi alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z těchto států při posledních volbách do Evropského parlamentu;
   • její členské strany nejsou členy jiné evropské politické strany.
   • strana respektuje, zejména ve svém programu a ve své činnosti, hodnoty, na kterých je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o EU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,
   • strana nebo její členové se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu nebo veřejně vyjádřili úmysl zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu,
   • strana neusiluje o zisk.

    Jak funguje přidělování grantů v praxi?

    You can download here the brief report on the state of play of the funding procedure (angličtina).

    Any party meeting the above-mentioned conditions may apply for funding for a given financial year, by sending to the Parliament by 30 September of the preceding financial year its application and an estimated budget.

    Once the applications are evaluated and approved, the funds available in the Parliament’s budget are distributed among these parties according to a set scale:

    • 10% are distributed in equal shares,
    • 90% are distributed in proportion to the number of the elected Members of the European Parliament being members of the party.

    This constitutes a provisional contribution amount, which is paid at the beginning of each year (pre-financing payment). The provisional contribution amount must not exceed the amount applied for in the funding application and neither 90% of the reimbursable expenditure budgeted in the estimated budget.

    The final contribution amount is established after approval of annual reports of the parties by the Bureau of the European Parliament. The final contribution amount must not exceed the provisional contribution amount and 90% of the reimbursable costs actually incurred.

    Kolik peněz dostávají strany z rozpočtu EU

    Kde lze získat údaje o financování?

    Politické strany musí uvádět veškeré své příjmy a výdaje ve výročních zprávách. Tyto zprávy většinou obsahují tyto oddíly:

    • auditní zpráva a účetní výkazy
    • účetní závěrka vycházející ze struktury odhadovaného rozpočtu;
    • podrobné údaje o příjmech, nákladech, aktivech a pasivech;
    • seznam darů
    • popis činnosti

    Další informace poskytují auditní zprávy a přehledy darů politických stran (do roku 2017).