Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Offentlige udbud

 

Europa-Parlamentet er i henhold til finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28. oktober 2015) og gennemførelsesbestemmelserne hertil forpligtet til at iværksætte udbudsprocedurer i forbindelse med erhvervelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

 
 

Blandt de forskellige principper, der er retningsgivende for procedurerne i forbindelse med offentlige udbud, kræver princippet om gennemsigtighed en hensigtsmæssig forudgående offentliggørelse ved iværksættelsen af offentlige udbud på følgende måde :

1. Offentlige udbud med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

Oplysningerne i denne rubrik vedrører offentlige udbud fra Europa-Parlamentet, som bliver offentliggjort i henhold til artikel 123 og 124 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen samt på grundlag af artikel 126 i gennemførelsesbestemmelserne, for hvilke der offentliggøres en bekendtgørelse i EUT. Offentliggørelserne på dette websted skal betragtes som uformelle og erstatter ikke den officielle offentliggørelse i EUT. Udbuddene under dette punkt bliver også gjort til genstand for en udbudsbekendtgørelse, som bliver offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-udgaven) og kan konsulteres online i TED-databasen, der opdateres dagligt.

Udbud, der ligger under direktivets beløbsgrænser, kan stiles til et begrænset antal tilbudsgivere, som er udvalgt efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Denne rubrik omfatter ligeledes indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Udbudsdokumenterne er ligeledes tilgængelige for så vidt angår hvert udbud på listen.

2. Udbud for kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR og under beløbsgrænserne i henhold til direktiv 2014/24/EU, og som tildeles inden for rammerne af et udbud med forhandling

Oplysningerne i denne rubrik vedrører offentlige udbud fra Europa-Parlamentet si henhold til artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

Denne offentliggørelse gør det muligt at fastslå de væsentlige elementer i udbud, der er iværksat som udbud med forhandling, inklusive fristen for modtagelse af bud samt den ansvarlige tjeneste, som skal anmodes om oplysninger. Det nedenstående link giver adgang til en Excel-fil med en fortegnelse over udbud fordelt på Europa-Parlamentets generaldirektorater.

Til orientering bemærkes det, at beløbsgrænserne i henhold til direktiv 2014/24/EU pr. 1.1.2018 er fastsat som følger :

  • 144 000 EUR for vareindkøb og tjenesteydelser
  • 5 548 000 EUR for bygge- og anlægsarbejder