Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Tildelte kontrakter

 
Generelle oplysninger om tildelte kontrakter

Finansforordningen for Den Europæiske Unions almindelige budget opstiller en række principper for budgetgennemførelsen, herunder princippet om gennemsigtighed, idet der ved artikel 163 i finansforordningen og pkt. 2 og 3 i forordningens bilag I gælder bestemmelser om behørig offentliggørelse (især efterfølgende) om budgetgennemførelsen, herunder om tildelte kontrakter. En kontrakt anses for "tildelt" enten fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tildeling træffes, eller i mangel heraf så snart den første kontrakt (herunder en rammeaftale) er blevet underskrevet. Artikel 38 i finansforordningen foreskriver, at tildelte kontrakter kun skal offentliggøres inden for de sidste to år; oplysninger fra foregående perioder stilles til rådighed efter anmodning under hensyntagen til forordning (EU) 2018/1725.

Offentliggørelse af kontrakter tildelt i 2017 og 2018

Hvad angår offentliggørelse gælder fra 1. januar 2016 i henhold til de nye bestemmelser i pkt. 2.5 og 3.3. i finansforordningens bilag I en forpligtelse til offentliggørelse, hvis der foretages ændringer af beløb i en kontrakt i dens løbetid uden iværksættelse af ny udbudsprocedure som defineret i finansforordningens artikel 172.

Kontrakter omfattet af direktiv 2014/24/EU

For kontrakter, der er tildelt i 2017 og 2018, gælder i henhold til pkt. 2 i forordningens bilag I bestemmelserne om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 2014/24/EU, som foreskriver, at Den Europæiske Unions Publikationskontor tilsendes en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt senest 30 kalenderdage efter procedurens afslutning, dvs. at regne fra den dato, hvor kontrakten eller rammeaftalen blev underskrevet.

Publikationskontoret skal ligeledes tilsendes bekendtgørelse for kontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger de tærskler, der er fastsat i artikel 4, litra a) og b), i direktiv 2014/24/EU (finansforordningens artikel 175, stk. 1), og som er tildelt efter en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. I så fald offentliggør den ordregivende myndigheder en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt:

a) inden underskrivelsen af en kontrakt eller en rammeaftale med en værdi svarende til eller over de tærskler, der er fastsat i finansforordningens artikel 175, stk. 1, som er tildelt i henhold til proceduren i pkt. 11.1, litra b), i forordningens bilag I,
b) efter underskrivelsen af en kontrakt eller en rammeaftale med en værdi svarende til eller over de tærskler, der er henvist til i finansforordningens artikel 175, stk. 1, navnlig hvis tildelt i henhold til procedurerne i pkt. 11.1, i forordnings bilag I.

Fristen for fremsendelse af meddelelsen af tildeling skal være lang nok til, at offentliggørelsen kan ske inden underskrivelsen af kontrakten eller rammekontrakten, jf. betingelserne i pkt. 35.1 i forordningens bilag I.

Tærskelværdierne i direktiv 2014/24/EU (artikel 175, stk. 1, i finansforordningen) er pr. 1. januar 2018 fastsat til:

 • 144 000 EUR for de indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag XIV til direktiv 2014/24/EU;
 • 5 548 000 EUR for kontrakter om bygge- og anlægsarbejder.

Kontrakter der ikke er omfattet af direktiv 2014/24/EF

I henhold til artikel 163 i finansforordningen og pkt. 3 i forordningens bilag I om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der ikke er omfattet af direktiv 2014/24/EF, gælder, at disse ”skal offentliggøres på passende måde”. Dette indebærer bl.a., at der senest den 30. juni det følgende regnskabsår offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres beløb og genstand, når der er tale om kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR. Ikke desto mindre gælder i henhold til pkt. 3.3 i forordningens bilag I, at: den ordregivende myndighed offentliggør på sit websted en liste over kontrakter med en værdi under de tærskler, der er henvist til i finansforordningens artikel 175, stk. 1, såvel som kontrakter tildelt i overensstemmelse med punkt 11.1, andet afsnit, litra h) og j)-m), i forordningens bilag I.

Finansforordningens artikel 172, stk. 3), litra a-c)

Den ordregivende myndighed kan ændre en kontrakt eller en rammeaftale uden en ny udbudsprocedure i de tilfælde, der er udtømmende opregnet i stk. 3. Punkt 3.3 i forordningens bilag I fastsætter dog pligt til at offentliggøre en liste over disse ændrede kontrakter, såfremt værdien af ændringen er under de tærskler, der er fastsat i forordningens artikel 175, stk. 1. Disse tærskler svarer til de af direktiv 2014/24/EU afledte tærskler, som omhandlet ovenfor.

Specifikke kontrakter baseret på en rammeaftale

Oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter og ordresedler baseret på en rammeaftale skal i løbet af et regnskabsår offentliggøres på den ordregivende myndigheds websted senest den 30. juni efter afslutningen af det pågældende regnskabsår.

Ændringerne af finansforordningen indbefatter indføjelsen af pkt. 3 i bilag I, der fastsætter forpligtelse til at offentliggøre disse oplysninger, når selve rammeaftalens samlede nettoværdi er under direktivets grænseværdier, men over 15 000 EUR.

Offentliggørelsen sker som følger:

Offentliggørelse på Europa-Parlamentets websted senest den 30. juni det følgende år af:

 • listen over alle de øvrige kontrakter tildelt det foregående år, hvis værdi ligger over 15 000 EUR (undtagen ejendomskontrakter og kontrakter, der er erklæret hemmelige), selv hvis visse af disse kontrakter også er blevet offentliggjort i EUT ved en meddelelse om tildeling. Denne bestemmelse, som trådte i kraft i 2008, går videre end de lovmæssige krav, men sikrer bedre adgang til alle de kontrakter, institutionen har tildelt;
 • listen over kontrakter, der har været genstand for en ændring i henhold til finansforordningens artikel 172, stk. 3, litra a)-c), når værdien af ændringen overstiger 15 000 EUR og er lavere end tærsklen fastsat i artikel 175, stk. 1;
 • listen over oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter/ordresedler, der er baseret på en rammeaftale som følge af indgåelse af en specifik kontrakt/ordreseddel eller på grund af den samlede værdi af de undertegnede specifikke kontrakter/ordresedler, uanset det samlede beløb pr. rammeaftale (over 15 000 EUR);
 • listen over eksterne eksperter udvalgt på grundlag af finansforordningens artikel 237.

De ejendomskontrakter og kontrakter, der er erklæret hemmelige, som er omhandlet i pkt. 11.1, litra g) og i), i forordningens bilag I, vil ikke længere være genstand for en særskilt offentliggørelse på internettet, men indgår i den årlige rapport om tildeling af kontrakter, der forelægges for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.

Specifikke kontrakter og kontrakter baseret på rammeaftaler tildelt af de politiske grupper

Der er ved artikel 38, stk. 4, i finansforordningen, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets nye forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018, blevet indført en direkte forpligtelse gældende fra 2019 for de organer, der gennemfører Unionens budget, til at offentliggøre oplysninger om anvendelsen af disse midler. Denne forpligtelse gælder derfor også for de politiske grupper, så længe Præsidiets regler (artikel 400) omfatter de bevillinger, der forvaltes af grupperne, i de bevillinger, der er underlagt indirekte decentral forvaltning.

Offentliggørelsen for de politiske grupper af oplysninger vedrørende artikel 38 i finansforordningen og pkt. 3.3 og 3.4 i forordningens bilag I i et givet regnskabsår finder sted på en liste opstillet af hver gruppe.

Læs mere:
Europa-Parlamentet
 • Liste over kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR, tildelt i 2018, 2017
 • Liste over de rammeaftaler, der er omfattet af finansforordningens bilag I i 2018, 2017
 • Liste over eksperter i 2018 (ingen offentliggørelse), 2017
 • Liste over ændringer af kontrakter under gennemførelse, jf. artikel 172, stk. 3, i finansforordningen i 2018, 2017


Politiske grupper
 • Liste over kontrakter til en værdi af over 15 000 EUR og rammeaftaler, der er omfattet af bestemmelserne i bilag I til finansforordningen, for de politiske grupper i 2018: ALDE, ECR, EFDD, ENF, EPP, GREEN/EFA, GUE, S&D, Non-attached.