Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Europæiske politiske partier

 
Hvad er et europæisk politisk parti?

Et europæisk politisk parti er en organisation, der følger et politisk program. Partiet er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner som medlemmer, er repræsenteret i flere medlemsstater og er registreret hosMyndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden").. Det hedder i traktaterne, at "politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje".

Hvordan finansieres et europæisk politisk parti?

Finansieringen skete i form af et driftstilskud indtil regnskabsåret 2017. Fra 2018 sker finansieringen i form af et bidrag. De nærmere regler for denne form for finansiering er fastlagt i finansforordningens afsnit XI. Den kan dække op til 90 % af et partis tilskudsberettigede udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer såsom medlemskontingenter og donationer.

De midler, der er afsat til partierne, er opført på budgetpost 402 i Europa-Parlamentets budget.

Hvad kan og hvad kan ikke betales med bidraget fra EU's budget?

Bidraget kan anvendes til at dække de udgifter, der er direkte knyttet til partiets vedtægtsmæssige mål, dvs. de såkaldte godtgørelsesberettigede udgifter, såsom:

 • møder og repræsentationsomkostninger
 • udgifter til publikationer
 • udgifter til administration, personale og rejser
 • udgifter til kampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.

Bidraget kan ikke bruges til at dække ikkegodtgørelsesberettigede udgifter som:

 • kampagneomkostninger i forbindelse med folkeafstemninger og valg (undtagen valg til Europa-Parlamentet)
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, valgkandidater
 • renter af gæld.
Hvem fastsætter finansieringsreglerne?

Finansieringsreglerne findes i en forordning vedtaget af Rådet og Parlamentet på grundlag af artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Gennemførelsesprocedurerne vedtages af Europa-Parlamentets Præsidium.

Hvilke regler gælder? (fra regnskabsåret 2019)
Følgende regler gælder fra og med proceduren vedrørende finansiering i regnskabsåret 2019:
 
 
Europæiske politiske partier [forts.]
Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan modtages finansiering?

For at kunne modtage et bidrag fra Parlamentet skal et parti opfylde visse betingelser:

 • Partiet skal være registreret hos myndigheden.
 • Det skal være repræsenteret i Europa-Parlamentet med mindst et medlem af Europa-Parlamentet.
 • Det skal revideres af en ekstern revisor, som er bemyndiget af Europa-Parlamentet.
 • Det må ikke være genstand for sanktioner pålagt af myndigheden.

For at kunne blive registreret hos myndigheden skal partiet opfylde betingelserne for registrering:

 • Det skal være hjemmehørende i en medlemsstat som angivet i dets statut
 • Dets medlemspartier skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller af de nationale eller regionale parlamenter eller regionale forsamlinger, eller det eller dets medlemspartier skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne have opnået mindst 3 % af de afgivne stemmer i hver af disse medlemsstater ved det seneste valg til Europa-Parlamentet
 • Dets medlemspartier må ikke være medlemmer af et andet europæisk politisk parti.
 • Det skal, navnlig i sit program og i sine aktiviteter, respektere de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører minoriteter.
 • Det eller dets medlemmer skal have deltaget i valg til Europa-Parlamentet eller offentligt have givet udtryk for sin hensigt om at deltage i det næste valg til Europa-Parlamentet.
 • Det må ikke have fortjeneste som mål.
Hvordan fungerer finansieringsproceduren i praksis?

Enkort rapport om status for finansieringsproceduren )kan hentes her..

Ethvert parti, der opfylder ovenstående betingelser, kan ansøge om finansiering for et givet regnskabsår ved senest den 30. september i det foregående regnskabsår at sende en ansøgning og et budgetoverslag til Parlamentet.

Når ansøgningerne er blevet gennemgået og godkendt, fordeles de disponible midler på Parlamentets budget blandt disse partier i henhold til en fast skala:

 • 10 % fordeles i lige store dele.
 • 90 % fordeles i forhold til antallet af indvalgte medlemmer i Europa-Parlamentet, der er medlemmer af partiet.

Dette udgør et midlertidigt bidrag, der betales i begyndelsen af hvert år (forfinansieringsbetaling). Det midlertidige bidrag må hverken overstige det beløb, der er ansøgt om i ansøgningen om finansiering, eller 90 % af de godtgørelsesberettigede udgifter, der er budgetteret med i budgetoverslaget.

Det endelige bidrag fastlægges, når Europa-Parlamentets Præsidium har godkendt partiernes årsrapporter. Det endelige bidrag må ikke overstige det foreløbige bidrag og 90 % af de faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter.

Hvor meget modtager partierne fra EU's budget?
Hvor indberettes de finansielle oplysninger?

Parterne skal angive alle indtægter og udgifter i deres årsrapporter. Denne årsrapport består hovedsagelig af:

 • revisionsrapporten inklusive regnskaberne
 • regnskabet baseret på budgetoverslagets struktur
 • detaljerede regnskabsoplysninger for så vidt angår indtægter, omkostninger, aktiver og passiver
 • en liste over donationer
 • en aktivitetsrapport
Teknisk støtte

Teknisk støtte fra Europa-Parlamentet til europæiske politiske partier i 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 
 
Europæiske politiske fonde
Hvad er en europæisk politisk fond?

En europæisk politisk fond er en organisation tilknyttet et europæisk politisk parti, som støtter og supplerer målene for det pågældende parti, og som er registreret hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden"). En sådan fond observerer, analyser og bidrager til debatten om europæiske politiske spørgsmål. Den tilrettelægger også aktiviteter med tilknytning til europæiske politiske spørgsmål, f.eks. ved afholdelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser.

Hvordan finansieres en europæisk politisk fond?

En europæisk politisk fond kan modtage finansiering fra Europa-Parlamentet. Finansieringen sker i form af et driftstilskud. De nærmere regler for denne type finansiering er fastlagt i finansforordningen afsnit VIII. Tilskuddet kan dække op til 95 % af fondens støtteberettigede udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer fra medlemskontingent og gaver.

Parlamentet offentliggør her hvert år sit årlige arbejdsprogram for tilskud (2019)..

Hvad kan og hvad kan ikke betales med tilskuddet?

Tilskuddet kan anvendes til at dække de udgifter, der er direkte knyttet til aktiviteterne i fondens aktivitetsprogram, dvs. de såkaldte støtteberettigede udgifter såsom:

 • udgifter til møder og konferencer
 • udgifter til publikationer og undersøgelser
 • udgifter til administration, personale og rejser.

Tilskuddet kan bl.a. ikke bruges til at dække ikkestøtteberettigede udgifter som:

 • kampagneomkostninger i forbindelse med folkeafstemninger og enhver form for valg
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, valgkandidater og nationale politiske fonde
 • renter af gæld.
Hvem fastsætter finansieringsreglerne?

Finansieringsreglerne findes i en forordning vedtaget af Rådet og Parlamentet på grundlag af artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Gennemførelsesprocedurerne vedtages af Europa-Parlamentets Præsidium.

Hvilke regler gælder? (fra regnskabsåret 2019)

Følgende regler gælder fra og med proceduren vedrørende finansiering i regnskabsåret 2019:

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan modtages finansiering?

For at kunne modtage tilskud fra Parlamentet skal en fond opfylde visse betingelser:

 • Den skal være registreret hos myndigheden.
 • Den skal være tilknyttet et registreret europæisk politisk parti, som er berettiget til finansiering fra Europa-Parlamentets budget.
Hvordan fungerer finansieringsproceduren i praksis?

En kort rapport om status for finansieringsprocedurenkan hentes her.

Enhver fond, der opfylder ovenstående betingelser, kan ansøge om finansiering for et givet regnskabsår ved senest den 30. september i det foregående regnskabsår at sende en ansøgning, et budgetoverslag og fondens arbejdsprogram til Parlamentet.

Når ansøgningerne er blevet gennemgået og godkendt, fordeles midlerne blandt disse fonde i henhold til en fast skala:

 • 10 % fordeles i lige store dele.
 • 90 % fordeles i forhold til antallet af indvalgte medlemmer i Europa-Parlamentet, der er medlemmer af det parti, fonden er tilknyttet.

Dette udgør et midlertidigt tilskud, der i princippet betales ved udgangen af første kvartal hvert år (forfinansieringsbetaling). Det midlertidige tilskud må hverken overstige det beløb, der er ansøgt om i ansøgningen om finansiering, eller 95 % af de godtgørelsesberettigede udgifter, der er budgetteret med i budgetoverslaget.

Det endelige tilskud fastlægges det følgende år, når Europa-Parlamentets Præsidium har godkendt fondenes årsrapporter. Det endelige tilskud må ikke overstige det midlertidige bidrag.

Hvor meget modtager fondene fra EU's budget?
Hvor indberettes de finansielle oplysninger?

Fondene skal angive alle indtægter og udgifter i deres årsrapporter. Denne årsrapport består hovedsagelig af:

 • revisionsrapporten inklusive regnskaberne
 • regnskabet baseret på budgetoverslagets struktur
 • detaljerede regnskabsoplysninger for så vidt angår indtægter, omkostninger, aktiver og passiver
 • en liste over donationer
 • en aktivitetsrapport

Fondenes revisionsrapporter og donationer (indtil 2017) kan ses her..

 
 
Partiernes og fondenes revisionsrapporter og donationer

Her findes partiernes og fondenes revisionsrapporter inklusive regnskaberne samt deres donationer, som hvert år sendes til Europa-Parlamentet af partierne og fondene.

Finansieringsbeløbene i disse rapporter kan ikke anses for at være endelige i alle tilfælde. De kan afvige fra de beløb, som Europa-Parlamentet rent faktisk har tildelt og betalt, fordi revisionsrapporten udstedes, inden afgørelsen om det endelige finansieringsbeløb er godkendt af Parlamentet.

Bemærk også, at gennemsigtighedskravene fra og med finansieringen i 2018 bliver ændret i henhold til artikel 32 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. De fleste af disse krav gælder først efter kontrollen af årsrapporterne i 2019.

 
 
Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Den 1. januar 2017 trådte en ny ordning for registrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i kraft.

De nye regler findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ("forordning nr. 1141/2014"), som samtidig opretter en Myndighed for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Myndigheden er blevet oprettet med det formål at registrere og kontrollere europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og at pålægge disse sanktioner i henhold til forordning nr. 1141/2014.

Myndighedens websted findes på følgende adresse: http://www.appf.europa.eu.

 
 
Retlig ramme (indtil regnskabsåret 2017)