Europæiske politiske fonde 

Hvad er en europæisk politisk fond?

En europæisk politisk fond er en organisation tilknyttet et europæisk politisk parti, som støtter og supplerer målene for det pågældende parti, og som er registreret hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden") . En sådan fond observerer, analyser og bidrager til debatten om europæiske politiske spørgsmål. Den tilrettelægger også aktiviteter med tilknytning til europæiske politiske spørgsmål, f.eks. ved afholdelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser.

Hvordan finansieres en europæisk politisk fond?

En europæisk politisk fond kan modtage finansiering fra Europa-Parlamentet. Finansieringen sker i form af et driftstilskud. De nærmere regler for denne type finansiering er fastlagt i finansforordningen afsnit VIII. Tilskuddet kan dække op til 95 % af fondens støtteberettigede udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer fra medlemskontingent og gaver.

Parlamentet offentliggør her hvert år sit årlige arbejdsprogram for tilskud (2019) (Engelsk). 

Hvad kan og hvad kan ikke betales med tilskuddet?

Tilskuddet kan anvendes til at dække de udgifter, der er direkte knyttet til aktiviteterne i fondens aktivitetsprogram, dvs. de såkaldte støtteberettigede udgifter såsom:

 • udgifter til møder og konferencer
 • udgifter til publikationer og undersøgelser
 • udgifter til administration, personale og rejser.

Tilskuddet kan bl.a. ikke bruges til at dække ikkestøtteberettigede udgifter som:

 • kampagneomkostninger i forbindelse med folkeafstemninger og enhver form for valg
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, valgkandidater og nationale politiske fonde
 • renter af gæld.

  Hvem fastsætter finansieringsreglerne?

  Finansieringsreglerne findes i en forordning vedtaget af Rådet og Parlamentet på grundlag af artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

  Gennemførelsesprocedurerne vedtages af Europa-Parlamentets Præsidium.

  Hvilke regler gælder? (fra regnskabsåret 2019)

  Følgende regler gælder fra og med proceduren vedrørende finansiering i regnskabsåret 2019:

   Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan modtages finansiering?

   For at kunne modtage tilskud fra Parlamentet skal en fond opfylde visse betingelser:

   • Den skal være registreret hos myndigheden.
   • Den skal være tilknyttet et registreret europæisk politisk parti, som er berettiget til finansiering fra Europa-Parlamentets budget.

    Hvordan fungerer finansieringsproceduren i praksis?

    En kort rapport om status for finansieringsproceduren (Engelsk)  kan hentes her.

    Enhver fond, der opfylder ovenstående betingelser, kan ansøge om finansiering for et givet regnskabsår ved senest den 30. september i det foregående regnskabsår at sende en ansøgning, et budgetoverslag og fondens arbejdsprogram til Parlamentet.

    Når ansøgningerne er blevet gennemgået og godkendt, fordeles midlerne blandt disse fonde i henhold til en fast skala:

    • 10 % fordeles i lige store dele.
    • 90 % fordeles i forhold til antallet af indvalgte medlemmer i Europa-Parlamentet, der er medlemmer af det parti, fonden er tilknyttet.

    Dette udgør et midlertidigt tilskud, der i princippet betales ved udgangen af første kvartal hvert år (forfinansieringsbetaling). Det midlertidige tilskud må hverken overstige det beløb, der er ansøgt om i ansøgningen om finansiering, eller 95 % af de godtgørelsesberettigede udgifter, der er budgetteret med i budgetoverslaget.

    Det endelige tilskud fastlægges det følgende år, når Europa-Parlamentets Præsidium har godkendt fondenes årsrapporter. Det endelige tilskud må ikke overstige det midlertidige bidrag.

    Hvor meget modtager fondene fra EU's budget?

    Hvor indberettes de finansielle oplysninger?

    Fondene skal angive alle indtægter og udgifter i deres årsrapporter. Denne årsrapport består hovedsagelig af:

    • revisionsrapporten inklusive regnskaberne
    • regnskabet baseret på budgetoverslagets struktur
    • detaljerede regnskabsoplysninger for så vidt angår indtægter, omkostninger, aktiver og passiver
    • en liste over donationer
    • en aktivitetsrapport

    Fondenes revisionsrapporter og donationer (indtil 2017) kan ses her.