Καλωσήρθατε στον ιστότοπο συμβάσεων και επιδοτήσεων 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες εφαρμογής του ορίζουν τις αρχές για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της διαφάνειας.

Δημόσιες Συμβάσεις

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και άλλους ισχύοντες κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δρομολογεί διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Κατάλογος ανακοινώσεων

Βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που διέπει τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Επιδοτήσεις

Μια επιχορήγηση θεωρείται «χορηγηθείσα» από τη στιγμή που υπάρξει μια πρώτη νομική δέσμευση, δηλαδή, μόλις υπογραφεί η πρώτη σύμβαση.

Πολιτικά κόμματα και ιδρύματα

Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οργανισμοί που ακολουθούν ένα πολιτικό πρόγραμμα, έχουν ως μέλη κόμματα σε εθνικό επίπεδο και ιδιώτες και εκπροσωπούνται σε διάφορα κράτη μέλη.

Eνώσεις βουλευτών

Πληροφορίες σχετικά με τις πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις επιλέξιμες δαπάνες των ενώσεων βουλευτών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις οικονομικές εισφορές.

Προστασία δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί υπόδειγμα δήλωσης περί ιδιωτικότητας, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, καθώς και στις διαδικασίες επιχορηγήσεων ή υποβολής προσφορών.