Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Marchés publics

 

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ) 966/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015), και τους κανόνες εφαρμογής του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να κινεί διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων.

 
 

Μεταξύ των διαφόρων αρχών που διέπουν τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει κατάλληλη εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, ως ακολούθως :

1. Δημόσιες συμβάσεις με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα αυτή αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των οποίων η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των άρθρων 123 και 124 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού καθώς και βάσει του άρθρου 126 των κανόνων εφαρμογής. Για τις εν λόγω συμβάσεις μια ανακοίνωση της δημοσιοποίησης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ανεπίσημες και δεν υποκαθιστούν την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αναδημοσιεύονται στο παρόν τμήμα αποτελούν αντικείμενο προκήρυξης διαγωνισμού που δημοσιεύεται στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ανευρεθούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων TED, που ενημερώνεται καθημερινά.

Για ποσά κάτω από τα όρια που προβλέπει η οδηγία, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών μπορούν να αποστέλλονται σε περιορισμένο αριθμό προσφερόντων που έχουν επιλεγεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει επίσης τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο διατίθενται επίσης τα έγγραφα των συμβάσεων.

2. Συμβάσεις των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη των 15.000 EUR και μικρότερη των ορίων που θέτει η οδηγία 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες έχουν κινηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας με διαπραγμάτευση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα αυτή αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 124 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η δημοσιοποίηση αυτή επιτρέπει να εντοπιστούν τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων που δρομολογούνται στο πλαίσιο διαδικασίας με διαπραγμάτευση συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών καθώς και της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την παροχή κάθε πληροφορίας. Ο κατωτέρω σύνδεσμος οδηγεί σε αρχείο Excel που περιέχει τις συμβάσεις ανά Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενημερωτικά, την 01/01/2018, τα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2014/24/ΕE καθορίζονται ως ακολούθως :

  • 144.000 EUR για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
  • 5.548.000 EUR για τις συμβάσεις έργων