Δημοσίευση εκ των υστέρων 

Δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χορήγηση επιχορηγήσεων υπόκειται στην αρχή της διαφάνειας, που επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της εκ των υστέρων δημοσίευσης.

Τα άρθρα 38 και 189 του δημοσιονομικού κανονισμού για τις επιχορηγήσεις αναφέρουν ότι «Όλες οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης» στους «δικτυακούς τόπους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση για τα κονδύλια.»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – για να συμμορφωθεί προς τη νομοθεσία σε θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 38 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού) – είναι υποχρεωμένο να περιορίζει τη δημοσιότητα σε σχέση με τις επιχορηγήσεις. Στον δικτυακό τόπο αναφέρονται οι επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν τα δύο τελευταία έτη. Τα δεδομένα παλαιότερων ετών καθίστανται προσβάσιμα μετά από σχετική αίτηση προς τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.