Διερμηνεία Συνεδρίων 

Η υπηρεσία διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων για δράσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των διερμηνέων συνεδριάσεων. Στόχος του προγράμματος επιχορηγήσεων είναι η προώθηση της κατάρτισης μιας νέας γενιάς ειδικευμένων διερμηνέων συνεδριάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν σε κάποιες γλώσσες, να προετοιμαστεί η μελλοντική προσχώρηση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα διερμηνείας στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις γλώσσες των κύριων πολιτικών της εταίρων.

Μία φορά τον χρόνο, συνήθως κατά το πρώτο τρίμηνο, δημοσιεύεται πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι, τα κριτήρια επιλογής για τις επιχορηγήσεις και το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή, καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης των επιχορηγήσεων.

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα αυτή για να ενημερώνεστε σχετικά με μελλοντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων.