Κατάλογος των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για υποβολή προτάσεων
 

"Βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που διέπει τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Για ποσά κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών μπορούν, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, να σταλούν σε περιορισμένο αριθμό προμηθευτών που έχουν επιλεγεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος."

"Προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται τακτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά S) και μπορείτε να τις αναζητήσετε στη διαδικτυακή βάση δεδομένων TED, που είναι διαθέσιμη δωρεάν και επικαιροποιείται καθημερινά. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
- είναι ανεπίσημες,
- συνήθως δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες,
- δεν έχουν στόχο να είναι εξαντλητικές.

Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την επίσημη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά S."

Πολυετείς προσκλήσεις