Εκθέσεις ελέγχου και δωρεές 

Εδώ θα βρείτε τις εκθέσεις ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών δελτίων καθώς και τις δωρεές των κομμάτων και των ιδρυμάτων, όπως υποβάλλονται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κόμματα και τα ιδρύματα.

Τα ποσά χρηματοδότησης, όπως καταδεικνύεται στις εκθέσεις αυτές, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οριστικά, σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που όντως χορηγήθηκαν και καταβλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι η έκθεση ελέγχου εκδίδεται πριν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η απόφαση σχετικά με το τελικό ποσό χρηματοδότησης.

Σημειωτέον ότι από τη χρηματοδότηση για το 2018 και εφεξής, αλλάζουν οι απαιτήσεις περί διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (EΕ, Eυρατόμ) αριθ. 1141/2014. Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο μετά από τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων το 20119.

Έκδοση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 (αφορά τη χρηματοδότηση από το 2018 και μετά): κατάλογος των νομικών προσώπων που είναι μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος,όπως επισυνάπτεται στα καταστατικά των κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6, καθώς και συνολικός αριθμός των μεμονωμένων μελών.