Αρχή 

Από 1ης Ιανουαρίου 2017, ισχύει νέο σύστημα καταχώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων («κανονισμός 1141/2014») καθορίζει τους νέους κανόνες που θα εφαρμόζονται και θεσπίζει μία Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής, «η Αρχή»)·

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Η Αρχή συστάθηκε για να καταχωρεί, να ελέγχει και να επιβάλλει κυρώσεις σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

Ο ιστότοπος της Αρχής έχει τη διεύθυνση: http://www.appf.europa.eu