Ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 

Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα;

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα είναι μία οργάνωση συνδεόμενη με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που υποστηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του εν λόγω κόμματος και είναι καταχωρισμένο από την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής, «η Αρχή») .Αυτό το ίδρυμα παρατηρεί, αναλύει και συμβάλλει στη συζήτηση επί θεμάτων δημόσιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες που συνδέονται με την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη διοργανώνοντας, για παράδειγμα, σεμινάρια, κύκλους κατάρτισης, διασκέψεις και μελέτες.

Ποιες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από την επιδότηση και ποιες όχι;

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χρηματοδότηση έχει τη μορφή επιδότησης λειτουργίας. Οι κανόνες για την εν λόγω μορφή χρηματοδότησης καθορίζονται στον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού. Η επιδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών ενός ιδρύματος, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να καλύπτεται από ιδίους πόρους όπως συνδρομές μελών και δωρεές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση δημοσιεύει εδώ το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας επιδοτήσεων (2021) (Αγγλικά).

Ποιος αποφασίζει για τους κανόνες χρηματοδότησης;

Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του ιδρύματος, δηλαδή τη λεγόμενη επιστρεπτέα δαπάνη, όπως

 • το κόστος συνεδριάσεων και διασκέψεων
 • το κόστος δημοσιεύσεων και μελετών
 • δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, προσωπικού και μετακινήσεων.

Η επιδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών όπως:

 • δαπάνες για εκστρατείες σε σχέση με δημοψηφίσματα και εκλογές,
 • άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων, υποψηφίων σε εκλογές, και πολιτικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο,

  Ποιος καθορίζει τους κανόνες χρηματοδότησης;

  Οι κανόνες χρηματοδότησης καθορίζονται μέσω κανονισμού ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι διαδικασίες εφαρμογής εγκρίνονται από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Ποιοι κανόνες ισχύουν; (από το οικονομικό έτος 2019 και μετά)

  Ποιοι κανόνες ισχύουν; (από το οικονομικό έτος 2019 και μετά). Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν από τη διαδικασία χρηματοδότησης από το οικονομικό έτος 2019 και μετά:

   Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για να λάβει ένα ίδρυμα χρηματοδότηση;

   Ένα ίδρυμα, προκειμένου να λάβει επιδότηση από το Κοινοβούλιο, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

   • πρέπει να έχει καταχωρισθεί από την Αρχή,
   • πρέπει να συνδέεται με ένα καταχωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    Πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία της επιδότησης;

    Μπορείτε να μεταφορτώσετε τη σύντομη έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών της διαδικασίας χρηματοδότησης (Αγγλικά)..

    Κάθε ίδρυμα που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, αποστέλλοντας στο Κοινοβούλιο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σχετική αίτηση, εκτιμώμενο προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας του.

    Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων, τα κονδύλια κατανέμονται στα ιδρύματα αυτά με βάση καθορισμένη κλίμακα:

    • ποσοστό 10% κατανέμεται ισομερώς
    • ποσοστό 90 % κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι είναι μέλη του κόμματος με το οποίο το ίδρυμα είναι συνδεδεμένο.

    Αυτό αποτελεί ένα προσωρινό ποσό επιδότησης το οποίο, κατ’ αρχήν, καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του κάθε έτους (καταβολή προχρηματοδότησης). Το προσωρινό ποσό επιδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που ζητήθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης, ούτε και το 95 % των επιστρεπτέων δαπανών που έχουν εγγραφεί στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

    Το τελικό ποσό της επιδότησης καθορίζεται το επόμενο έτος, μετά την έγκριση των τελικών εκθέσεων των ιδρυμάτων από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τελικό ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το προσωρινό ποσό συνεισφοράς.

    Τι ποσά λαμβάνουν τα ιδρύματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

    Πού ανακοινώνονται τα δημοσιονομικά στοιχεία;

    Τα ιδρύματα οφείλουν να δηλώνουν όλα τα έσοδα και δαπάνες στις ετήσιες εκθέσεις τους. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις αποτελούνται κυρίως από:

    • έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τα δημοσιονομικά δελτία και το
    • δημοσιονομικό δελτίο με βάση τη διάρθρωση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού,
    • λεπτομερή στοιχεία των λογαριασμών όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις,
    • κατάλογο των δωρεών
    • έκθεση δραστηριοτήτων

    Οι εκθέσεις ελέγχου και οι δωρεές των ιδρυμάτων διατίθενται εδώ.