Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα;

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα είναι μία οργάνωση που ακολουθεί ένα πολιτικό πρόγραμμα. Αποτελείται από εθνικά κόμματα και/ή φυσικά πρόσωπα ως μέλη, αντιπροσωπεύει διάφορα κράτη μέλη και είναι καταχωρισμένο από τηνΑρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής, «η Αρχή»)..v

Πώς χρηματοδοτείται ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα;

Η χρηματοδότηση είχε τη μορφή επιδότησης λειτουργίας μέχρι το οικονομικό έτος 2017. Από το 2018 και μετά, λαμβάνει τη μορφή της συνεισφοράς. Οι κανόνες για την εν λόγω μορφή χρηματοδότησης καθορίζονται στον τίτλο XI του δημοσιονομικού κανονισμού. Μπορεί να καλύπτει έως και το 90% των επιστρεπτέων δαπανών ενός κόμματος, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα πρέπει να καλύπτονται από ιδίους πόρους όπως εισφορές μελών και δωρεές.

Τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τα κόμματα εγγράφονται στο κονδύλιο 402 του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιες δαπάνες μπορεί να καλύψει η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ποιες όχι;

Η συνεισφορά μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους καταστατικούς στόχους, δηλαδή τη λεγόμενη επιστρεπτέα δαπάνη, όπως:

 • συνεδριάσεις και έξοδα παράστασης
 • το κόστος δημοσιεύσεων,
 • δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, προσωπικού και μετακινήσεων,
 • το κόστος της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Η επιδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη μη επιστρεπτέων δαπανών όπως:

 • δαπάνες για εκστρατείες σε σχέση με δημοψηφίσματα και εκλογές (εκτός των ευρωεκλογών),
 • άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων, υποψηφίων σε εκλογές,
 • δαπάνες εξυπηρέτησης χρεών.

  Ποιος καθορίζει τους κανόνες χρηματοδότησης;

  Οι κανόνες χρηματοδότησης καθορίζονται σε κανονισμό που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι διαδικασίες εφαρμογής θεσπίζονται από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   Ποιοι κανόνες ισχύουν; (από το οικονομικό έτος 2019 και μετά)

   Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση;

   Για να λάβει ένα κόμμα συνεισφορά από το Κοινοβούλιο, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

   • το κόμμα πρέπει να έχει καταχωρισθεί από την Αρχή,
   • πρέπει να εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τουλάχιστον έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
   • πρέπει να ελέγχεται από εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος έχει λάβει σχετική εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
   • δεν θα πρέπει να έχει υποστεί κυρώσεις που επιβάλλονται από την Αρχή.

   Για να καταχωρισθεί από την Αρχή, το κόμμα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις καταχώρισης:

   • η έδρα του πρέπει να βρίσκεται σε κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο καταστατικό του·
   • τα κόμματα μέλη του πρέπει να εκπροσωπούνται, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών κοινοβουλίων ή από μέλη των περιφερειακών συνελεύσεων ή το κόμμα ή τα μέλη του πρέπει να έλαβαν, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   • τα κόμματα μέλη του δεν είναι μέλη άλλου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.
   • πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές του, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων·
   • αυτός ή τα μέλη του πρέπει να έλαβαν μέρος σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να εξέφρασαν δημόσια την πρόθεσή του να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· και
   • δεν πρέπει να επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

    Πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία της επιδότησης;

    Μπορείτε να μεταφορτώσετε εδώ τη σύντομη έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών της διαδικασίας χρηματοδότησης (Αγγλικά).

    Όποιο κόμμα πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ζητεί χρηματοδότηση για δεδομένο οικονομικό έτος, αποστέλλοντας στο Κοινοβούλιο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προσωρινό προϋπολογισμό.

    Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στο προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατανέμονται στα κόμματα αυτά με βάση καθορισμένη κλίμακα:

    • ποσοστό 10% κατανέμεται ισομερώς,
    • ποσοστό 90 % κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι είναι μέλη του κόμματος

    Αυτό αποτελεί ένα προσωρινό ποσό συνεισφοράς, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους (καταβολή προχρηματοδότησης). Το προσωρινό ποσό συνεισφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που ζητήθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης, ούτε και το 90 % των επιστρεπτέων δαπανών που έχουν εγγραφεί στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

    Το τελικό ποσό της συνεισφοράς καθορίζεται μετά την έγκριση των τελικών εκθέσεων των κομμάτων από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τελικό ποσό της συνεισφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το προσωρινό ποσό συνεισφοράς και το 90% των επιστρεπτέων πραγματικών δαπανών.

    HΤι ποσά λαμβάνουν τα κόμματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

    Πού ανακοινώνονται τα δημοσιονομικά στοιχεία;

    Τα κόμματα οφείλουν να δηλώνουν όλα τα έσοδα και δαπάνες στις ετήσιες εκθέσεις τους. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις αποτελούνται κυρίως από:

    • έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών δελτίων
    • δημοσιονομικό δελτίο με βάση τη διάρθρωση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού,
    • λεπτομερή στοιχεία των λογαριασμών όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις,
    • κατάλογο των δωρεών
    • έκθεση δραστηριοτήτων

    Οι εκθέσεις ελέγχου και οι δωρεές των κομμάτων (μέχρι το 2017) διατίθενται εδώ.