Ανατεθείσες συμβάσεις 

Γενικές πληροφορίες για τις ανατεθείσες συμβάσεις

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει, μεταξύ των βασικών αρχών που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αρχή της διαφάνειας, με διάφορες διατάξεις που διασφαλίζουν την κατάλληλη δημοσιότητα (κυρίως εκ των υστέρων) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις που ανατέθηκαν βάσει του άρθρου 163 του δημοσιονομικού κανονισμού και των σημείων 2 και 3 του Παραρτήματος Ι αυτού. Μια σύμβαση θεωρείται «ανατεθείσα» από τη στιγμή της απόφασης ανάθεσης ή, εν απουσία αυτής, μόλις υπογραφεί η πρώτη σύμβαση (ακόμη και σύμβαση-πλαίσιο). Το άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει τη δημοσιοποίηση μόνο των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί κατά τα δύο τελευταία έτη· τα παλαιότερα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Δημοσιότητα των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2018 και το 2019

Από 1ης Ιανουαρίου 2016, όσον αφορά τη δημοσιότητα, μια νέα διάταξη οριζόμενη στα σημεία 2.5 και 3.3 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των υπό εκτέλεση συμβάσεων των οποίων το ποσό έχει αποτελέσει αντικείμενο τροποποίησης χωρίς νέα διαδικασία προμηθειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 172 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Συμβάσεις υπαγόμενες στην οδηγία 2014/24/ΕΕ

Όσον αφορά τις συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2018 και το 2019 και δυνάμει του σημείου 2 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, οι διατάξεις περί μέτρων εκ των υστέρων δημοσιότητας για συμβάσεις υπαγόμενες στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ορίζουν ότι η ανακοίνωση της ανάθεσης πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή από την υπογραφή της σύμβασης ή της σύμβασης-πλαισίου.

Ανακοίνωση ανάθεσης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων επίσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 175, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού) οι οποίες έχουν ανατεθεί μετά από διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει ανακοίνωση ανάθεσης:

α) πριν από την υπογραφή σύμβασης ή σύμβασης-πλαισίου αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού όταν αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 11.1 στοιχείο β) του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού·

β) μετά την υπογραφή σύμβασης ή σύμβασης-πλαισίου αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, ιδίως όταν αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σημείο 11.1 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η προθεσμία για την αποστολή της ανακοίνωσης πρέπει να είναι αρκετή ώστε η δημοσίευση να γίνει πριν από την υπογραφή της σύμβασης ή σύμβασης-πλαισίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του σημείου 35.1 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού.

Την 1η Ιανουαρίου 2019, τα κατώτατα όρια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 175, παρ. 1 του δημοσιονομικού κανονισμού) ήταν τα εξής:

 • 144 000 EUR για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·
 • 5 548 000 EUR για τις συμβάσεις έργων.

  Συμβάσεις μη υπαγόμενες στην οδηγία 2014/24/ΕΚ

  Σύμφωνα με το άρθρο 163 του δημοσιονομικού κανονισμού και το σημείο 3 του Παραρτήματος Ι αυτού, περί των μέτρων εκ των υστέρων δημοσιότητας για συμβάσεις μη υπαγόμενες στην οδηγία 2014/24/ΕΕ, η νομοθεσία ορίζει ότι οι συμβάσεις «αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης δημοσιότητας». Η δημοσιότητα αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων «δημοσίευση το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους καταλόγου με το όνομα του αντισυμβαλλομένου, το ποσό και το αντικείμενο της ανατεθείσας σύμβασης», για τις συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR. Όμως, το σημείο 3.3 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι: η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο με τις συμβάσεις ποσού χαμηλότερου των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και με τις συμβάσεις εκείνες που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το σημείο 11.1 στοιχεία η) και ι) έως ιγ) του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Άρθρο 172 παράγραφος 3 εδάφια α) έως γ) του δημοσιονομικού κανονισμού

  Η αναθέτουσα αρχή δύναται, στις περιπτώσεις που απαριθμούνται περιοριστικά στην παράγραφο 3, να τροποποιήσει μια σύμβαση ή σύμβαση-πλαίσιο χωρίς να χρειαστεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης . Ωστόσο, το σημείο 3.3 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού επιβάλλει τη δημοσίευση καταλόγου αυτών των τροποποιημένων συμβάσεων όταν η αξία της τροποποίησης είναι χαμηλότερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 175 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα εν λόγω κατώτατα όρια αντιστοιχούν σε εκείνα που προκύπτουν από την οδηγία 2014/24/ΕΕ και που αναφέρονται παραπάνω.

  Ειδικές συμβάσεις θεμελιωμένες σε συμβάσεις-πλαίσια

  Οι πληροφορίες οι σχετικές με την αξία και τους αναδόχους ειδικών συμβάσεων και δελτίων παραγγελιών θεμελιωμένων σε σύμβαση-πλαίσιο στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής το αργότερο στις 30 Ιουνίου μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

  Οι τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού εισήγαγαν στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι αυτού την υποχρέωση δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων για κάθε αθροισμένο ποσό ανά σύμβαση-πλαίσιο που είναι ακόμη και κάτω από τα όρια που προβλέπει η οδηγία, αλλά πάνω από 15 000 EUR.

  Η δημοσίευση οργανώνεται λοιπόν ως εξής:

  Δημοσίευση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους:

  • του καταλόγου όλων των συμβάσεων αξίας άνω των 15 000 EUR που ανατέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος (πλην των κτιριακών συμβάσεων και των χαρακτηρισμένων ως απόρρητων), ακόμη κι αν ορισμένες αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ με ανακοίνωση ανάθεσης. Η διάταξη αυτή, που ισχύει από το 2008, υπερβαίνει τις απαιτήσεις των κανονισμών, αλλά διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στο σύνολο των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο·
  • του καταλόγου των συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο τροποποίησης κατά την έννοια του άρθρου 172 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, όταν η αξία της τροποποίησης είναι άνω των 15 000 EUR και χαμηλότερη των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1
  • του καταλόγου για τις πληροφορίες τις σχετικές με την αξία και τους αναδόχους ειδικών συμβάσεων/δελτίων παραγγελιών θεμελιωμένων σε σύμβαση-πλαίσιο μετά τη σύναψη ειδικής σύμβασης/δελτίου παραγγελίας ή λόγω του σωρευτικού ύψους των ειδικών συμβάσεων/δελτίων παραγγελιών που έχουν υπογραφεί, ανεξαρτήτως σωρευτικής αξίας ανά σύμβαση-πλαίσιο (άνω των 15 000 EUR)·
  • του καταλόγου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλεγεί βάσει του άρθρου 237 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Οι συμβάσεις ακινήτων και οι χαρακτηρισμένες ως απόρρητες που προβλέπονται στο σημείο 11.1 στοιχεία ζ) και θ) του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο ξεχωριστής δημοσίευσης στο διαδίκτυο, αλλά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για τις συμβάσεις που ανατέθηκαν η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Συμβάσεις και ειδικές συμβάσεις θεμελιωμένες σε συμβάσεις-πλαίσια ανατεθείσες από πολιτική ομάδα

  Το άρθρο 38 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον νέο κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, καθιέρωσε από το 2019 για τους οργανισμούς που εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μια άμεση υποχρέωση δημοσίευσης των στοιχείων που αφορούν τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Η υποχρέωση αυτή επομένως επεκτείνεται εφεξής και στις πολιτικές ομάδες, αφού οι κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου (Ρύθμιση για πιστώσεις θέσης 400) εξομοιώνουν τις υπό τη διαχείριση των πολιτικών ομάδων πιστώσεις με τις υποκείμενες σε έμμεση αποκεντρωμένη διαχείριση πιστώσεις.

  Για τις πολιτικές ομάδες, η δημοσίευση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού και στα σημεία 3.3 και 3.4 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος πραγματοποιείται το επόμενο έτος μέσω καταλόγου καταρτιζόμενου από την κάθε πολιτική ομάδα.