Toetused 

Üldteave antud toetuste kohta

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavas finantsmääruses on sätestatud eelarve täitmise põhimõtted, sealhulgas läbipaistvuse põhimõte, mida kinnitatakse kogu finantsmääruses. Ette on nähtud eelarve täitmist käsitleva teabe asjakohane eelnev ja/või tagantjärele avalikustamine.

Toetuste avalikustamise reeglid on esitatud finantsmääruse artiklis 189, milles nähakse ette konkursikutsete eelnev avaldamine ja eelarveaasta jooksul antud toetuste tagantjärele avalikustamine. Toetus loetakse antuks siis, kui on võetud esimene juriidiline kohustus ehk on alla kirjutatud esimene leping.

Konverentside suuline tõlge

Meedia ja üritused

Tagantjärele avalikustamine