Euroopa tasandi erakonnad 

Mis on Euroopa tasandi erakond?

Euroopa tasandi erakond on organisatsioon, mis järgib poliitilist programmi. Sellise erakonna liikmed on riigi tasandi erakonnad ja/või üksikisikud ning erakond on esindatud mitmes liikmesriigis ja registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis („amet“). Aluslepingute kohaselt aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa „euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele“.

Kuidas Euroopa tasandi erakonda rahastatakse?

Kuni eelarveaastani 2017 toimus Euroopa tasandi erakondade rahastamine tegevustoetusena. Alates 2018. aastast toimub see rahalise toetusena. Selle rahastamisvormi tingimused on kindlaks määratud finantsmääruse XI jaotises. See võib katta kuni 90% erakonna hüvitamisele kuuluvatest kuludest. Ülejäänud kulud tuleb katta omavahenditest, näiteks liikmemaksudest ja annetustest.

Erakondade käsutuses olevad vahendid kantakse Euroopa Parlamendi eelarvesse eelarvereale 402.

Mida võib ja mida ei või ELi eelarvest saadavast rahalisest toetusest katta?

Rahalist toetust võib kasutada selliste kulude katmiseks, mis on otseselt seotud erakonna põhikirjas seatud eesmärkidega, see tähendab niinimetatud hüvitatavate kulude katmiseks, mille hulka kuuluvad:

 • koosolekute ja esinduskulud,
 • väljaannete kulud,
 • haldus-, personali- ja sõidukulud,
 • Euroopa Parlamendi valimiste kampaania kulud.

Rahalist toetust ei või kasutada muu hulgas selliste mittehüvitatavate kulude katmiseks nagu

 • kampaaniakulud seoses rahvahääletuste ja valimistega (välja arvatud Euroopa Parlamendi valimised),
 • riigi tasandi erakondade ja valimiskandidaatide otsene või kaudne rahastamine,
 • võlgade teenindamise tasud.

  Kes kehtestab rahastamiseeskirjad?

  Rahastamiseeskirjad on sätestatud määruses, mille nõukogu ja Euroopa Parlament on vastu võtnud vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 224.

  Rakendamiskorra võtab vastu Euroopa Parlamendi juhatus.

   Millised eeskirjad kehtivad? (alates eelarveaastast 2019)

   Millised tingimused peavad olema täidetud, et toetust saada?

   Euroopa Parlamendilt rahalise toetuse saamiseks peab erakond täitma teatavad tingimused:

   • erakond peab olema ametis registreeritud,
   • erakond peab olema esindatud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe Euroopa Parlamendi liikmega,
   • erakonda peab auditeerima Euroopa Parlamendi volitatud välisaudiitor,
   • amet ei tohi olla määranud erakonnale karistusi.

   Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis registreerimiseks peab erakond täitma järgmised registreerimistingimused:

   • selle erakonna asukoht peab olema liikmesriigis, mis on märgitud tema põhikirjas;
   • selle erakonna liikmeserakonnad peavad olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides või olema neis esindatud Euroopa Parlamendi, riigi parlamendi, piirkondliku parlamendi või piirkondliku kogu liikmetega või see erakond või selle liikmeserakonnad peavad olema saavutanud viimastel Euroopa Parlamendi valimistel vähemalt veerandis liikmesriikidest vähemalt kolm protsenti liikmesriigis antud häältest;
   • selle erakonna liikmeserakonnad ei ole mõne muu Euroopa tasandi erakonna liikmed
   • erakond peab eelkõige oma programmis ja tegevuses järgima ELi lepingu artiklis 2 esitatud liidu põhiväärtusi, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;
   • erakond või selle liikmed peavad olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või olema avalikult väljendanud kavatsust osaleda järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel ja
   • erakond ei tohi taotleda kasumit.

    Kuidas rahastamismenetlus praktikas toimib?

    Lühiaruande rahastamismenetluse seisu kohta (Inglise keel) saate alla laadida siit.

    Iga erakond, kes täidab ülaltoodud tingimused, võib taotleda teatud aastaks toetust, saates eelneva eelarveaasta 30. septembriks Euroopa Parlamendile taotluse koos eelarveprognoosiga.

    Kui taotlused on hinnatud ja heaks kiidetud, jaotatakse parlamendi eelarves olemas olev raha erakondade vahel vastavalt kindlaksmääratud jaotusele:

    • 10% jaotatakse võrdsetes osades;
    • 90% jaotatakse proportsionaalselt erakondade Euroopa Parlamenti valitud liikmete arvuga.

    See moodustab esialgse rahalise toetuse summa, mis makstakse iga aasta algul (eelmakse). Esialgne rahalise toetuse summa ei tohi ületada rahastamistaotluses taotletud summat ega 90% eelarveprognoosi kantud hüvitatavatest kuludest.

    Lõplik rahalise toetuse summa määratakse kindlaks pärast seda, kui Euroopa Parlamendi juhatus on erakondade aruanded heaks kiitnud. Lõplik rahalise toetuse summa ei tohi ületada esialgset rahalise toetuse summat ega 90% tegelikult kantud hüvitatavatest kuludest.

    Kui suurt toetust erakonnad ELi eelarvest saavad?

    Erakondade nimekirja koos rahastamissummadega saate alla laadida siit (Inglise keel).

    Kuhu finantsandmed teatatakse?

    Erakonnad peavad deklareerima kõik tulud ja kulud oma aastaaruandes. Aastaaruande peamised osad on:

    • auditiaruanne koos finantsaruannetega,
    • finantsselgitus, mille aluseks on eelarveprognoosi struktuur,
    • üksikasjad tulude, kulude, varade ja kohustuste kohta,
    • annetuste loetelu,
    • tegevusaruanne.

    Erakondade auditiaruannete ja annetustega (kuni aastani 2017) saate tutvuda siin.