Sõlmitud lepingud 

Üldine teave sõlmitud lepingute kohta

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavas finantsmääruses sätestatakse eelarve täitmise põhimõtted, sealhulgas läbipaistvuse põhimõte eri sätete abil, mis tagavad eelarve täitmist puudutava teabe, sealhulgas sõlmitud lepinguid käsitleva teabe piisava (eelkõige tagantjärele) avaldamise vastavalt finantsmääruse artiklile 163 ja finantsmääruse I lisa punktidele 2 ja 3. Leping loetakse sõlmituks kas lepingu sõlmimise otsuse vastuvõtmise hetkest alates või siis, kui esimene leping (sealhulgas raamleping) on allkirjastatud. Finantsmääruse artiklis 38 on ette nähtud üksnes kahe viimase aasta jooksul sõlmitud lepingute avaldamine; vanemad andmed tehakse taotluse korral kättesaadavaks vastavalt määrusele (EL) 2018/1725.

2018. ja 2019. aastal sõlmitud lepingute avalikustamine

Alates 1. jaanuarist 2016 on avalikustamise valdkonnas finantsmääruse I lisa punktide 2.5 ja 3.3 uute sätetega ette nähtud täitmisel olevate muudetud maksumusega lepingute avalikustamine ilma uut hankemenetlust korraldamata, nagu on sätestatud finantsmääruse artiklis 172.

Direktiiviga 2014/24/EL reguleeritud lepingud

2018. ja 2019. aastal sõlmitud lepingute puhul ja finantsmääruse I lisa punkti 2 alusel nähakse direktiiviga 2014/24/EL reguleeritud lepingute tagantjärele avaldamise suhtes ette, et hankelepingu sõlmimise teade tuleb saata Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast hankemenetluse lõpetamist, st alates lepingu või raamlepingu allkirjastamise kuupäevast.

Hankelepingu sõlmimise teade saadetakse väljaannete talitusele ka lepingu või raamlepingu puhul, mille maksumus on võrdne direktiivi 2014/24/EL artikli 4 punktides a ja b (finantsmääruse artikli 175 lõige 1) sätestatud piirmääradega või neist suurem ning mis on sõlmitud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse teel. Sellisel juhul avaldab hankija hankelepingu sõlmimise teate järgmistel juhtudel:

a) enne lepingu või raamlepingu allakirjutamist, kui selle maksumus on võrdne finantsmääruse artikli 175 lõikes 1 sätestatud piirmääradega või nendest suurem ja kui see sõlmitakse finantsmääruse I lisa punkti 11.1 alapunktis b sätestatud menetluse kohaselt;

b) pärast lepingu või raamlepingu allakirjutamist, kui selle maksumus on võrdne finantsmääruse artikli 175 lõikes 1 sätestatud piirmääradega või nendest suurem, kaasa arvatud lepingud, mis sõlmitakse finantsmääruse punktis 11.1 sätestatud menetluste kohaselt.

Kõnealune teade saadetakse piisavalt aegsasti, et avaldamine oleks võimalik enne lepingu või raamlepingu allkirjastamist vastavalt finantsmääruse I lisa punktis 35.1 sätestatud tingimustele ja korrale.

 1. jaanuari 2019. aasta seisuga olid direktiivis 2014/24/EL osutatud piirmääradeks (finantsmääruse artikli 175 lõige 1) kinnitatud järgmised summad:
 • direktiivi 2014/24/EL XIV lisas loetletud tarne- ja teenuslepingute puhul 144 000 eurot;
 • ehitustöölepingute puhul 5 548 000 eurot.

  Direktiiviga 2014/24/EL reguleerimata lepingud

  Finantsmääruse artiklis 163 ja finantsmääruse I lisa punktis 3 nähakse direktiiviga 2014/24/EL reguleerimata lepingute avalikustamise suhtes ette, et need „.../...avalikustatakse asjakohasel viisil.../...“. Muu hulgas tuleb sellisel juhul hiljemalt järgneva eelarveaasta 30. juuniks avaldada loetelu lepingutest, mille maksumus on suurem kui 15 000 eurot ja milles on esitatud töövõtja nimi, eraldatud vahendite summa ja lepingu ese. Finantsmääruse I lisa punktis 3.3 on aga sätestatud, et hankija avaldab oma veebisaidil loetelu lepingutest, mille maksumus jääb allapoole finantsmääruse artikli 175 lõikes 1 sätestatud piirmäärasid, ja loetelu lepingutest, mis on sõlmitud kooskõlas finantsmääruse I lisa punkti 11.1 alapunktides h ning j–m.

  Finantsmääruse artikli 172 lõike 3 punktid a–c

  Hankija võib lepingut või raamlepingut ilma uut hankemenetlust korraldamata muuta lõikes 3 loetletud juhtudel. Finantsmääruse I lisa punktis 3.3 on muudetud lepingute loetelu avaldamise kohustus ette nähtud ka juhul, kui muudatuse suurus on väiksem finantsmääruse artikli 175 lõikega 1 kehtestatud piirmäärast. Need piirmäärad vastavad eespool osutatud direktiivis 2014/24/EL sätestatud piirmääradele.

  Raamlepingul põhinevad erilepingud

  Teave eelarveaasta jooksul sõlmitud raamlepingul põhinevate erilepingute ja tellimiskirjade maksumuse ja töövõtjate kohta tuleb avaldada hankija veebilehel hiljemalt asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 30. juuniks.

  Finantsmääruse muutmisega lisati finantsmääruse I lisa punkti 3 kohustus avalikustada teave iga raamlepingu koondmaksumuse kohta, isegi kui see jääb allapoole direktiivi piirmäärasid, kuid üle 15 000 euro.

  Avaldamise kord on seega järgmine:

  Euroopa Parlamendi veebilehel avaldatakse hiljemalt järgneva aasta 30. juuniks

  • loetelu kõikidest eelneval aastal sõlmitud lepingutest, mille maksumus on suurem kui 15 000 eurot (välja arvatud kinnisvaralepingud ja salajaseks kuulutatud lepingud), isegi kui mõned neist on avaldatud ka Euroopa Liidu Teatajas. See alates 2008. aastast kehtiv säte läheb õigusnormides nõutavast kaugemale, aga tagab hõlpsama juurdepääsu kõikidele Euroopa Parlamendi hangetele;
  • loetelu lepingutest, mida muudeti finantsmääruse artikli 172 lõike 3 punktide a–c kohaselt, kui muudatuse maksumus on suurem kui 15 000 eurot ja väiksem artikli 175 lõikes 1 sätestatud piirmääradest;
  • loetelu teabest raamlepingul põhinevate erilepingute/tellimiskirjade maksumuse ja töövõtjate kohta raamlepingu alusel erilepingu/tellimiskirja sõlmimise järel erilepingute/tellimiskirjade koondmahu alusel, olenemata raamlepingu koondmaksumusest (üle 15 000 euro);
  • loetelu välisekspertidest, kes valiti finantsmääruse artikli 237 alusel.

  Finantsmääruse I lisa punkti 11.1 alapunktides g ja i osutatud kinnisvaralepinguid ja salajaseks kuulutatud lepinguid ei avaldata enam eraldi internetis, vaid need kantakse sõlmitud lepinguid käsitlevasse aastaaruandesse, mis esitatakse Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile.

  Fraktsioonide raamlepingutel põhinevad erilepingud ja lepingud

  Finantsmääruse (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrusega (EL, Euratom) 2018/1046) artikli 38 lõikega 4 kehtestati alates 2019. aastast liidu eelarvet täitvate asutuste otsene kohustus avaldada andmed kõnealuste vahendite kasutamise kohta. See kohustus laieneb seega fraktsioonidele, kuna juhatuse eeskirjas (eelarvepunkti 400 assigneeringute kasutamise kohta) käsitatakse fraktsioonide hallatavaid assigneeringuid assigneeringutena, mille suhtes kehtivad eelarve kaudse täitmise põhimõtted.

  Finantsmääruse artikliga 38 ja finantsmääruse I lisa punktidega 3.3 ja 3.4 seotud teave konkreetse eelarveaasta kohta avaldatakse järgmisel aastal iga fraktsiooni koostatud loetelus.