Euroopan tason poliittiset puolueet 

Mikä on Euroopan tason poliittinen puolue?

Euroopan tason poliittinen puolue on organisaatio, joka noudattaa poliittista ohjelmaa. Sen jäseninä on kansallisia puolueita ja/tai yksittäisiä henkilöitä, se on edustettuna useissa jäsenvaltioissa ja Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen (jäljempänä ’vastuuviranomainen’). on sen rekisteröinyt. Kuten perussopimuksissa todetaan, Euroopan tason poliittiset puolueet ”myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen”.

Mistä Euroopan tason poliittisen puolueen rahoitus tulee?

Varainhoitovuoteen 2017 asti rahoitus myönnettiin toiminta-avustuksen muodossa. Vuodesta 2018 alkaen rahoitus myönnetään rahoitusosuuksina. Tällaista rahoitusta koskevat säännöt esitetään varainhoitoasetuksen XI osastossa. Sillä voidaan kattaa korkeintaan 90 prosenttia puolueen korvattavista kustannuksista. Loput menot olisi katettava omilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.

Puolueiden käytettävissä olevat varat otetaan Euroopan parlamentin talousarvion budjettikohdasta 402.

Mitä EU:n rahoitusosuudesta voidaan ja mitä ei voida maksaa?

EU:n rahoitusosuudesta voidaan maksaa menoja, jotka liittyvät suoraan puolueen perussäännössä määriteltyihin tavoitteisiin ja joita ovat niin kutsutut korvattavat menot, kuten

 • kokoukset ja edustuskulut
 • julkaisuihin liittyvät kustannukset
 • hallinnolliset kulut, henkilöstö- ja matkakulut
 • Euroopan parlamentin vaalikampanjoiden kustannukset.

Rahoitusosuutta ei voida käyttää muun muassa seuraavien, ei-korvattavien menojen kattamiseen:

 • kansanäänestysten ja vaalien kampanjakulut (Euroopan parlamentin vaaleja lukuun ottamatta)
 • kansallisten puolueiden ja vaaliehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen
 • velanhoitokulut.

  Kuka määrittelee rahoitusta koskevat säännöt?

  Rahoitusta koskevista säännöistä on säädetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artiklan mukaisesti annetussa neuvoston ja parlamentin asetuksessa.

  Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyy soveltamissäännöt.

  Mitä sääntöjä sovelletaan (varainhoitovuodesta 2019 alkaen)?

  Mitä ehtoja on täytettävä rahoituksen saamiseksi?

  Saadakseen rahoitusta Euroopan parlamentilta puolueen on täytettävä tietyt ehdot:

  • vastuuviranomainen on rekisteröinyt puolueen
  • vähintään yksi Euroopan parlamentin jäsen edustaa sitä Euroopan parlamentissa
  • Euroopan parlamentin valtuuttama ulkopuolinen tilintarkastaja on tarkastanut sen tilit
  • vastuuviranomainen ei ole määrännyt sille seuraamuksia.

  Jotta vastuuviranomainen voi rekisteröidä puolueen, puolueen on täytettävä seuraavat rekisteröinnin edellytykset:

  • sillä on perussäännössään ilmoitetuin tavoin kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa
  • se on edustettuna tai sen jäseniä on edustettuina Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista tai se on saanut tai sen jäsenpuolueet ovat saaneet viimeisimmissä Euroopan parlamentin vaaleissa vähintään kolme prosenttia kussakin valtiossa annetuista äänistä vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista
  • sen jäsenpuolueet eivät ole muun Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä
  • se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina
  • se on osallistunut tai sen jäsenet ovat osallistuneet Euroopan parlamentin vaaleihin tai se on ilmaissut tai sen jäsenet ovat ilmaisseet julkisesti aikovansa osallistua seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin
  • se ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

   Miten rahoitusmenettely toimii käytännössä?

   Tästä linkistä löytyy lyhyt selvitys siitä, missä vaiheessa rahoitusmenettely on (Englanti).

   Edellä mainitut ehdot täyttävä puolue voi hakea rahoitusta tietyksi varainhoitovuodeksi lähettämällä edellisen varainhoitovuoden 30. syyskuuta mennessä Euroopan parlamenttiin hakemuksen ja alustavan talousarvionsa.

   Kun hakemukset on arvioitu ja hyväksytty, Euroopan parlamentin talousarviossa saatavilla olevat varat jaetaan näiden puolueiden kesken seuraavasti:

   • 10 prosenttia määrärahoista jaetaan tasaosuuksina
   • 60 prosenttia määrärahoista jaetaan suhteessa puolueen jäsenten osuuteen Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä.

   Näin saadaan selville rahoitusosuuden alustava määrä, joka maksetaan kunkin vuoden alussa (ennakkomaksuna). Rahoitusosuuden alustava määrä ei saa ylittää rahoitushakemuksessa pyydettyä määrää eikä 90:ttä prosenttia alustavan talousarvion korvattavista kustannuksista.

   Rahoitusosuuden lopullinen määrä vahvistetaan, kun Euroopan parlamentin puhemiehistö on hyväksynyt puolueiden vuosikertomukset. Rahoitusosuuden lopullinen määrä ei saa ylittää alustavan rahoitusosuuden määrää eikä 90:ttä prosenttia tosiasiallisesti aiheutuneista korvattavista kustannuksista.

   Kuinka paljon puolueet saavat varoja EU:n talousarviosta?

   Miten rahoitusta koskevista tiedoista raportoidaan?

   Puolueiden on ilmoitettava kaikki tulonsa ja menonsa vuosikertomuksissaan. Vuosikertomuksiin sisältyvät ennen kaikkea

   • tilinpäätöstä koskeva tilintarkastajan lausunto
   • alustavan talousarvion rakennetta noudattava tilinpäätös
   • tuloja ja kustannuksia sekä varoja ja vastuita koskeva yksityiskohtainen kirjanpito
   • luettelo lahjoituksista
   • toimintakertomus.

   Puolueiden tilinpäätöksiä koskevat lausunnot ja lahjoitukset (vuoteen 2017 saakka) löytyvät täältä.