Conarthaí a dámhadh 

Faisnéis ghinearálta maidir leis na conarthaí a dámhadh

Sa Rialachán Airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, leagtar amach na prionsabail do chur chun feidhme an bhuiséid, lena n-áirítear prionsabal na trédhearcachta, agus déantar é sin trí fhorálacha éagsúla a áirithíonn go ndéantar, i gcomhréir le hAirteagal 163 den Rialachán Airgeadais agus le pointí 2 agus 3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, fógraíocht leormhaith (go háirithe foilsiú ex post) i dtaobh chur chun feidhme an bhuiséid agus i dtaobh na gconarthaí arna ndámhadh. Deirtear go bhfuil conradh ‘dáfa’ ón uair a dhéantar cinneadh maidir le dámhadh, nó nuair a dhéantar an chéad chonradh (lena n-áirítear an creatchonradh) a shíniú. Déantar foráil le hAirteagal 38 den Rialachán Airgeadais gurb iad na conarthaí a dámhadh le dhá bhliain roimh an bhfoilsiú, agus iadsan amháin, a fhoilsítear. is féidir sonraí níos sine a rochtain ach é sin a iarraidh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725.

Fógraíocht a dhéanamh i dtaobh na gconarthaí a dámhadh in 2018 agus in 2019

Ón 1 Eanáir 2016 ceanglaítear, a mhéid a bhaineann le fógraíocht, le foráil nua dá dtagraítear i bpointí 2.5 agus 3.3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, go bhfoilsítear na conarthaí reatha ar modhnaíodh a méid gan chomhlíonadh gan nós imeachta nua soláthair a sheoladh, mar a leagtar amach in Airteagal 172 den Rialachán Airgeadais.

Conarthaí a bhaineann le Treoir 2014/24/AE

A mhéid a bhaineann le conarthaí a dámhadh in 2018 agus in 2019, agus de bhua phointe 2 d’iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, leagtar síos sna forálacha maidir le fógraíocht ex post a dhéanamh i dtaobh na gconarthaí a chumhdaítear le Treoir 2014/24/AE go gcaithfear fógra dámhachtana a chur chuig Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, tráth nach déanaí ná 30 lá féilire tar éis an nós imeachta a bheith tugtha chun críche, i.e. tugtar éifeacht dó ón dáta a shínítear an conradh nó an creatchonradh.

Déantar fógra dámhachtana a sheoladh freisin chuig Oifig na bhFoilseachán i ndáil le conradh lena ngabhann luach atá cothrom nó níos mó ná na tairseacha a leagtar síos i bpointí a) agus b) d’Airteagal 4 de Threoir 2014/24/AE (Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais) agus a dámhadh tar éis nós imeachta caibidlithe gan an fógra conartha a bheith foilsithe roimh ré. Sa chás sin, foilseoidh an t-údarás conarthach fógra dáfa:

(a) sula síneofar conradh nó creatchonradh ar a bhfuil luach atá cothrom nó níos mó ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 175(1) de Threoir 2014/24/AE (Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais, arna ndámhachtain de bhun an nós imeachta faoi phointe 11.1 b) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais;

(b) tar éis conradh nó creatchonradh a shíniú ar a bhfuil luach atá cothrom nó níos mó ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais, arna ndámhachtain de bhun an nós imeachta faoi phointe 11.1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais san áireamh;

I gcomhréir leis na coinníollacha agus na rialacha mionsonraithe a leagtar síos i bpointe 35.1, ní mór an teorainn ama maidir leis an bhfógra sin a sheoladh a bheith fada go leor chun a áirithiú go ndéantar an foilsiú sula sínítear an conradh nó an creatchonradh.

Is iad seo tairseacha Threoir 2014/24/AE (Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais) mar a bhí an 1 Eanáir 2019:

 • EUR 144 000 le haghaidh na gconarthaí soláthair agus seirbhíse atá in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Treoir 2014/24/AE;
 • EUR 5 548 000 le haghaidh conarthaí oibreacha.

  Conarthaí nach mbaineann le Treoir 2014/24/AE

  De bhun Airteagal 163 den Rialachán Airgeadais agus phointe 3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, a mhéid a bhaineann le fógraíocht ex post a dhéanamh ar chonarthaí nach gcuimsítear le Treoir 2014/24/AE, foráiltear sa reachtaíocht ‘go bhfógrófar na conarthaí trí na modhanna iomchuí’. Áirítear leis seo, i measc nithe eile, ‘foilsiú, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh den bhliain airgeadais dár gcionn, liosta ina dtaispeántar ainm an chonraitheora, méid agus ábhar an chonartha dáfa’, i ndáil le conarthaí ar luach níos mó ná EUR 15 000. Foráiltear le pointe 3.3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis na Rialacháin Airgeadais, áfach,: go bhfoilseoidh an t-údarás conarthach, ar a shuíomh gréasáin, liosta de na margaí sin atá níos ísle ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais, chomh maith leis na margaí a dhámhtar i gcomhréir le pointe 11.1 (h) agus pointe (j) go pointe (m) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais.

  Riail 172(3) (a) go (c) Den Rialachán Airgeadais

  Ní fhéadfaidh an t-údarás conarthach conradh nó creatchonradh a mhodhnú gan nós imeachta soláthair ach amháin sna cásanna a liostaítear go sriantach i mír 3. Mar sin féin, ceanglaítear le pointe 3.3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais go bhfoilseofar liosta de na conarthaí modhnaithe sin i gcás ina bhfuil luach an mhodhnaithe níos ísle ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 175(1) den Rialachán Airgeadais. Freagraíonn na tairseacha sin do na tairseacha a thagann ó Threoir 2014/24/AE mar a leagtar amach thuas.

  Conarthaí sonracha atá bunaithe ar chreatchonarthaí

  Déantar faisnéis a bhaineann le luach agus le conraitheoirí de chonarthaí sonracha agus d’orduithe ceannaigh atá bunaithe ar chreatchonradh le linn aon bhliain airgeadais a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an údaráis chonarthaigh tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh tar éis dheireadh na bliana airgeadais sin.

  Leis na leasuithe ar an Rialachán, tugadh isteach i bpointe 3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais an oibleagáid an fhaisnéis sin a fhoilsiú do gach luach comhiomlán de réir creatchonartha, fiú faoi bhun thairseacha na Treorach ach os cionn EUR 15 000.

  Seo a leanas na socruithe don fhoilsiú:

  Déanfar an méid seo a leanas a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh den bhliain dár gcionn:

  • liosta na gconarthaí uile eile ar mó a luach ná EUR 15 000 a dámhadh an bhliain roimhe (ach amháin conarthaí tógála agus conarthaí a fógraíodh a bheith faoi rún), fiú má foilsíodh cuid acu san Iris Oifigiúil freisin le fógra faoi dhámhachtain conartha. Maidir leis an bhforáil seo, atá i bhfeidhm ó 2008, téann sí thar na ceanglais rialála ach áirithítear léi gur fusa rochtain a fháil ar na conarthaí uile atá dáfa ag an institiúid;
  • liosta de na conarthaí a modhnaíodh faoi Airteagal 172(3), pointe (a) go pointe (c) den Rialachán Airgeadais i gcás ina bhfuil luach an mhodhnaithe níos airde ná EUR 15 000 agus níos ísle ná na tairseacha a leagtar síos in Airteagal 175(1);
  • liosta den fhaisnéis i dtaca le luach agus conraitheoirí conarthaí sonracha/orduithe ceannaigh atá bunaithe ar chreatchonradh tar éis conradh sonrach/ordú ceannaigh a thabhairt chun críche nó, mar gheall ar mhéid carnach na gconarthaí sonracha/na n-orduithe ceannaigh a síníodh, is cuma cad é an méid carnach in aghaidh an chreatchonartha (os cionn EUR 15 000);
  • liosta de saineolaithe seachtracha arna roghnú ar bhonn Airteagal 237 den Rialachán Airgeadais.

  Ní dhéantar na conarthaí tógála ná na conarthaí a fógraíodh a bheith faoi rún, dá dtagraítear i bpointe 11.1 (g) agus (i) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais a fhoilsiú i bhfoilseachán sonrach ar an idirlíon a thuilleadh, ach áirítear iad sa tuarascáil bhliantúil ar chonarthaí dáfa a sheoltar chuig an gCoiste um Rialú Buiséadach i bParlaimint na hEorpa.

  Soláthar agus conarthaí sonracha bunaithe ar chreatchonarthaí arna ndámhachtain ag na grúpaí polaitiúla

  Le hAirteagal 38(4) den Rialachán Airgeadais, arna leasú ag Rialachán nua (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018, tugadh isteach, ó 2019, do na comhlachtaí a chuireann buiséad an Aontais chun feidhme, oibleagáid dhíreach na sonraí maidir le húsáid na gcistí sin a fhoilsiú. Dá bhrí sin, leathnaítear an oibleagáid sin feasta go dtí grúpaí polaitiúla i gcás ina gcomhshamhlaítear le Rialacha an Bhiúró (Rialacha 400) na creidmheasanna arna mbainistiú ag na grúpaí ag a bhfuil na creidmheasanna faoi réir bhainistíocht dhíláraithe indíreach.

  Déanfar an fhaisnéis maidir le forálacha Airteagal 38 den Rialacháin Airgeadais agus pointí 3.3 agus 3.4 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis na Rialacháin Airgeadais in aon bhliain amháin a fhoilsiú do na grúpaí polaitiúla an bhliain dár gcionn laistigh de liosta arna bhunú ag gach grúpa.