Europske političke stranke 

Što je europska politička stranka?

Europska politička stranka je organizacija koja slijedi određeni politički program. Tu stranku, koja je registrirana pri Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”). kao članovi čine nacionalne stranke i/ili pojedinci zastupljeni u nekoliko država članica. Kao što je navedeno u Ugovorima, „političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije.”

Kako se europska politička stranka financira?

Do financijske godine 2017. stranke su se financirale bespovratnim sredstvima za poslovanje. Od 2018. financiranje poprima oblik doprinosa. Pravila za taj oblik financiranja navedena su u Glavi XI. Financijske uredbe. Tom se potporom može pokriti do 90% rashoda stranke za koje je moguć povrat, dok se ostatak pokriva vlastitim sredstvima, poput članarina ili donacija.

Sredstva dostupna strankama predviđena su u proračunskoj liniji 402 proračuna Europskog parlamenta.

Što se doprinosom iz proračuna EU-a može platiti, a što ne?

Doprinosom se mogu pokriti rashodi izravno povezani s ciljevima navedenima u statutu stranke, tj. takozvani nadoknadivi rashodi kao što su:

 • troškovi sastanaka i reprezentacije
 • troškovi publikacija
 • administrativni i putni troškovi te troškovi osoblja
 • troškovi kampanje za europske izbore.

Doprinos se ne može koristiti za pokrivanje nenadoknadivih rashoda kao što su, između ostalog:

 • troškovi kampanje za referendume i predizborne kampanje (osim europskih izbora),
 • izravno ili neizravno financiranje nacionalnih stranaka, izbornih kandidata
 • troškovi servisiranja dugova.

  Tko određuje pravila financiranja?

  Pravila financiranja utvrđuju se u uredbi koju donose Vijeće i Parlament, u skladu s člankom 10. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

  Provedbene postupke donosi Predsjedništvo Europskog parlamenta.

   Koja se pravila primjenjuju? (od financijske godine 2019.)

   Koje uvjete stranka mora ispuniti kako bi dobila sredstva?

   Kako bi primila doprinos od Parlamenta, stranka mora ispuniti određene uvjete:

   • Tijelo mora registrirati stranku
   • u Europskom parlamentu mora je predstavljati najmanje jedan zastupnik,
   • nad njom vanjski revizor kojega ovlasti Europski parlament mora provesti reviziju,
   • ne smije podlijegati sankcijama koje je nametnulo Tijelo.

   Da bi je Tijelo registriralo, stranka mora ispunjavati uvjete registracije:

   • mora imati sjedište u državi članici kako je navedeno u njezinu statutu;
   • njegove stranke članice moraju biti prisutne u najmanje jednoj četvrtini država članica ili ih ondje moraju zastupati zastupnici u Europskom parlamentu, nacionalnim parlamentima, regionalnim parlamentima ili regionalnim skupštinama, ili; u najmanje jednoj četvrtini država članica ona ili stranke koje su njezini članovi morale su na posljednjim izborima za Europski parlament dobiti najmanje tri posto glasova u svakoj od tih država članica;
   • njegove stranke članice nisu članice druge europske političke stranke
   • mora poštovati, posebno u svojem programu i u okviru svojih aktivnosti, vrijednosti na kojima se temelji Unija, navedene u članku 2. UEU-a, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;
   • ona ili njezini članovi morali su sudjelovati u izborima za Europski parlament ili javno izraziti namjeru da će sudjelovati u sljedećim izborima za Europski parlament; i
   • ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti.

    Kako postupak financiranja funkcionira u praksi?

    Ovdje možete preuzeti kratko izvješće o trenutačnom stanju postupka financiranja (Engleski).

    Svaka stranka koja ispunjava navedene uvjete može se prijaviti za financiranje za određenu financijsku godinu ako do 30. rujna prethodne financijske godine Parlamentu pošalje svoju prijavu i procjenu proračuna.

    Nakon ocjene i odobrenja prijava, sredstva dostupna u proračunu Parlamenta raspoređuju se među tim strankama u skladu s utvrđenom ljestvicom:

    • 10 % sredstava raspoređuje se u jednakim dijelovima,
    • 90 % sredstava raspoređuje se u proporcionalnom odnosu s brojem izabranih zastupnika u Europskom parlamentu koji su članovi te stranke.

    To čini privremeni iznos doprinosa koji se isplaćuje na početku svake godine (plaćanje pretfinanciranja). Privremeni iznos doprinosa ne smije biti veći od iznosa koji je zatražen u zahtjevu za financiranje ni od 90 % nadoknadivih rashoda predviđenih u procjeni proračuna.

    Konačni iznos doprinosa utvrđuje se nakon što Predsjedništvo Europskog parlamenta odobri godišnja izvješća stranaka. Konačni iznos doprinosa ne smije biti veći od privremenog iznosa doprinosa i 90 % stvarno nastalih nadoknadivih rashoda.

    Koliko sredstava stranke primaju iz proračuna EU-a?

    Gdje se prijavljuju financijski podaci?

    Stranke moraju prijaviti sve prihode i rashode u svojim godišnjim izvješćima. To se godišnje izvješće uglavnom sastoji od:

    • revizijskog izvješća uključujući financijska izvješća
    • financijskog izvješća utemeljenog na strukturi projekcije proračuna
    • pojedinosti poslovnih knjiga u pogledu prihoda, rashoda, imovine i obveza
    • popisa donacija
    • izvješća o radu.

    Revizijska izvješća stranaka i donacije (do 2017.) mogu se pronaći ovdje