Az európai szintű politikai pártok 

Mit nevezünk európai politikai pártnak?

Az európai szintű politikai pártok politikai program mentén működő szervezetek. Nemzeti pártokból és/vagy személyekből áll, több tagállamban is rendelkezik képviselettel, és szerepel Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság („a hatóság”). nyilvántartásában. A Szerződések szerint „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság alakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához.”

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai pártok?

A finanszírozás a 2017-es pénzügyi évig működési támogatás formájában történt. 2018-tól a finanszírozás hozzájárulás formájában valósul meg. A finanszírozás ezen típusára vonatkozó szabályokat a költségvetési rendelet XI. címe határozza meg. A pártok visszatéríthető kiadásainak legfeljebb 90%-át fedezheti, a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni.

A pártok számára rendelkezésre álló forrásokat az Európai Parlament költségvetésének 402. költségvetési tétele tartalmazza.

Mi fizethető és mi nem az uniós költségvetésből kapott hozzájárulásból?

A hozzájárulás felhasználható a párt politikai programjában meghatározott célkitűzésekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, azaz az úgynevezett visszatéríthető kiadások fedezésére, mint például:

 • ülések és reprezentációs költségek,
 • kiadványok költségei,
 • igazgatási, személyzeti és utazási költségek,
 • az európai parlamenti választási kampány költségei,

A hozzájárulás nem használható fel többek között a következő vissza nem téríthető költségek fedezésére:

 • népszavazások és választások kampányköltségei (kivéve az európai parlamenti választásokat),
 • a nemzeti pártok és választási jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságszolgálati terhek.

  Ki határozza meg a finanszírozás szabályait?

  A jogalapot a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkében foglaltaknak megfelelően.

  A végrehajtási eljárásokat az Európai Parlament Elnöksége fogadja el.

  Mely szabályok alkalmazandók? (A 2019. pénzügyi évtől kezdődően)

  Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

  Ahhoz, hogy hozzájárulásban részesüljön a Parlamenttől, az adott pártnak teljesítenie kell bizonyos feltételeket:

  • a hatóságnak nyilvántartásba kell vennie,
  • legalább egy európai parlamenti képviselővel képviseltetnie kell magát az Európai Parlamentben,
  • az Európai Parlament által megbízott külső könyvvizsgálónak kell ellenőriznie,
  • nem vonatkozhatnak rá a hatóság által kiszabott szankciók.

  Annak értekében, hogy a pártot a hatóság nyilvántartásba vegye, meg kell felelnie a nyilvántartásba vételi feltételeknek:

  • székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok valamelyikében található;
  • tagpártjai képviseltetik magukat a tagállamok legalább egynegyedében európai parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális parlamenti képviselők vagy regionális közgyűlési tagok révén, vagy a párt vagy tagpártjai a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapták az adott tagállamok mindegyikében a leadott szavazatok legalább három százalékát;
  • tagpártjai nem tagjai másik európai politikai pártnak;
  • különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az Európai Uniónak az EUSZ 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait,
  • a politikai szövetség vagy tagjai részt vettek európai parlamenti választásokon vagy nyilvánosan kifejezték a következő európai parlamenti választásokon való részvételre irányuló szándékukat, valamint

   Hogyan működik a finanszírozási eljárás a gyakorlatban?

   Itt letöltheti a finanszírozási eljárás jelenlegi állásáról szóló rövid jelentést (angol).

   A fent említett feltételeket teljesítő pártok finanszírozásért folyamodhatnak valamely pénzügyi évre oly módon, hogy az előző pénzügyi év szeptember 30-áig elküldik kérelmüket, valamint becsült költségvetésüket a Parlamentnek.

   A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a Parlament költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét a pártok között:

   • 10%-ot egyenlő részenként osztanak szét,
   • 90%-ot a párt európai parlamenti választott képviselőinek számával arányosan osztanak szét.

   Ez az összeg egy ideiglenes hozzájárulás, amely elvben minden év elején kerül kifizetésre (előfinanszírozási kifizetés). .Az ideiglenes hozzájárulás összege nem haladhatja meg a finanszírozási kérelemben igényelt összeget, sem az előzetes költségvetésben előirányzott visszatéríthető kiadások 90%-át.

   A hozzájárulás végső összegét a pártok éves jelentésének az Európai Parlament Elnöksége általi elfogadását követően állapítják meg. A hozzájárulás végleges összege nem haladhatja meg az ideiglenes hozzájárulás összegét, sem a ténylegesen felmerült visszatéríthető költségek 90%-át.

   Mennyi forrást kapnak a pártok az uniós költségvetésből?

   Spustelėję nuorodą galite atsisiųsti partijų sąrašą, kuriame (angol)..

   Hol kell jelentést tenni a pénzügyi adatokról?

   A pártoknak éves jelentéseikben minden bevételt és kiadást be kell jelenteniük. Az éves jelentés elsősorban a következőkből áll:

   • könyvvizsgálói jelentés, a pénzügyi kimutatásokat is beleértve,
   • a becsült költségvetés struktúráján alapuló pénzügyi kimutatás,
   • a bevételek, kiadások, az eszközök és kötelezettségek részletes elszámolása,
   • adományok jegyzéke,
   • tevékenységi jelentés.

   A pártok könyvvizsgálói jelentései és adományai (2017-ig) itt érhetők el.