Odaítélt szerződések 

Az odaítélt szerződésekre vonatkozó általános tudnivalók

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó rendelet – a költségvetés végrehajtási elvei között – lefekteti az átláthatóság elvét is, amelyet olyan rendelkezések juttatnak érvényre, amelyek biztosítják a költségvetés végrehajtása, többek között az odaítélt szerződések megfelelő (utólagos) nyilvánosságát, a költségvetési rendelet 163. cikkének és I. melléklete 2. és 3. cikkének megfelelően. Egy szerződés vagy az odaítélésről szóló határozat megszületésétől, vagy ennek hiányában az első szerződés (akár keretszerződés) aláírásának pillanatától kezdve tekinthető „odaítéltnek”. A költségvetési rendelet 38. cikke értelmében csupán a legutolsó két év odaítélt közbeszerzési szerződéseit kell közzétenni. Az ennél korábbi adatokat az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően csak külön kérésre tesszük hozzáférhetővé.

A 2018-ben és 2019-ban odaítélt szerződések közzététele

2016. január 1-jétől a közzététellel kapcsolatban a költségvetési rendelet I. mellékletének 2.5. és 3.3. pontjában rögzített új rendelkezések értelmében közzé kell tenni azokat a folyamatban lévő szerződéseket, amelyeknek értékét új közbeszerzési eljárás nélkül módosították, ahogyan azt a költségvetési rendelet 172. cikke előírja.

A 2014/24/EU irányelv hatálya alá tartozó szerződések

A 2018-ben és 2019-ban odaítélt szerződésekre vonatkozóan a költségvetési rendelet I. melléklete 2. pontjának értelmében a 2014/24/EU irányelv utólagos közzétételi intézkedésekről szóló rendelkezései előírják, hogy az Európai Unió Kiadóhivatala számára az eljárás befejezését, azaz a szerződés vagy keretszerződés aláírását követő 30 naptári napon belül a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatót kell küldeni.

Ilyen szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatót kell küldeni a Kiadóhivatalnak a 2014/24/EU irányelv 4. cikkének a) és b) pontjában (a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében) meghatározott értékhatárokkal megegyező vagy azokat meghaladó értékű, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nyomán odaítélt szerződés esetén is. Ilyen esetben az ajánlatkérő szerv a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatót tesz közzé:

a) a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű és a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjának b) alpontjában meghatározott eljárás alapján odaítélt szerződés vagy keretszerződés aláírását megelőzően;

b) a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű szerződés vagy keretszerződés aláírását követően, különösen ha a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjában meghatározott eljárás alapján ítélték oda;

Az említett tájékoztató megküldésére szabott határidőnek elegendőnek kell lennie arra, hogy a közzététel a költségvetési rendelet I. mellékletének 35.1. pontjában foglalt feltételek és módozatok szerint a szerződés vagy keretszerződés aláírását megelőzően megtörténhessen.

 1. január 1-jén a 2014/24/EU irányelv (a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdése) szerinti értékhatárok az alábbiak voltak:
 • 144 000 EUR a 2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében felsorolt, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében;
 • 5 548 000 EUR építési beruházási szerződések esetében.

  A 2014/24/EU irányelv hatályán kívül eső szerződések

  A költségvetési rendelet 163. cikke és I. mellékletének 3. pontja szerint – amelyek a 2014/24/EU irányelv hatályán kívül eső szerződésekre vonatkozó utólagos közzétételi intézkedésekről szólnak – az eljárásokat „megfelelő módon kell meghirdetni”. Ez többek között azt jelenti, hogy a 15 000 EUR értékhatárt meghaladó szerződések esetében „legkésőbb a következő pénzügyi év június 30-ig” közzé kell tenni a szerződések jegyzékét, amely „tartalmazza a szerződő fél nevét, az odaítélt összeget és a szerződés tárgyát”. Mindazonáltal a költségvetési rendelet I. mellékletének 3.3. pontja így rendelkezik: az ajánlatkérő szerv közzéteszi honlapján a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárok alatti, valamint a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjának h) és j)–m) alpontjával összhangban odaítélt szerződések jegyzékét.

  A költségvetési rendelet 172. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja

  Az ajánlatkérő szerv új közbeszerzési eljárás nélkül kizárólag a (3) bekezdésben felsorolt esetekben jogosult a szerződés vagy a keretszerződés módosítására. A költségvetési rendelet I. mellékleténem 3.3. pontja azonban előírja e módosított szerződések jegyzékének közzétételét, amennyiben a módosítás értéke nem éri el a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat. Ezek az értékhatárok megfelelnek a 2014/24/EU irányelvben meghatározott, fent említett értékhatároknak.

  Keretszerződésen alapuló egyedi szerződések

  Egy adott költségvetési évben a keretszerződéseken alapuló egyedi szerződések és megrendelések értékére és szerződő feleire vonatkozó információkat az ajánlatkérő honlapján kell közzétenni legkésőbb a költségvetési év végét követő év június 30-ig.

  A költségvetési rendelet módosítását követően a rendelet I. mellékletének 3. pontja értelmében kötelezővé vált ezen információk közzététele az egyes keretszerződések összesített értékétől függetlenül, még akkor is, ha az alatta marad az irányelv értékhatárainak, de meghaladja a 15 000 eurót.

  A közzététel tehát az alábbi módon történik:

  Az Európai Parlament internetes honlapján legkésőbb a következő év június 30-ig közzé kell tenni az alábbi információkat:

  • az előző évben odaítélt, 15 000 eurónál nagyobb értékű összes szerződés jegyzékét (kivéve az ingatlanszerződéseket és a bizalmasnak nyilvánított szerződéseket), még akkor is, ha e szerződések némelyikét az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétették a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztató formájában. Ez a 2008 óta hatályban lévő rendelkezés túllépi a jogszabályban foglalt követelményeket, ugyanakkor könnyebb hozzáférést biztosít az intézmény által odaítélt összes szerződéshez;
  • a költségvetési rendelet 172. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja értelmében módosított szerződések listáját, amennyiben a módosítás értéke meghaladja a 15 000 eurót és nem éri el a költségvetési rendelet 175. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat;
  • a keretszerződéseken alapuló egyedi szerződések/megrendelések értékére és szerződő feleire vonatkozó információk jegyzékét az egyedi szerződés/megrendelés megkötését követően vagy az aláírt egyedi szerződések/megrendelések összesített értékét figyelembe véve, függetlenül az egyes keretszerződések összesített értékétől (15 000 EUR felett);
  • a költségvetési rendelet 237. cikke alapján kiválasztott külső szakértők jegyzékét.

  Az ingatlanszerződéseket, valamint a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjának g) és i) alpontja értelmében bizalmasnak nyilvánított szerződéseket már nem kell külön közzétenni az interneten, azonban be kell illeszteni az odaítélt szerződésekről szóló, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára benyújtandó éves jelentésbe.

  A képviselőcsoportok által odaítélt keretszerződéseken alapuló szerződések és egyedi szerződések

  Az új, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított költségvetési rendelet 38. cikkének (4) bekezdése 2019 óta közvetlenül kötelezi az uniós költségvetést végrehajtó szerveket az ezen alapok felhasználására vonatkozó adatok közzétételére. E kötelezettség tehát mindaddig kiterjed a képviselőcsoportokra, amíg az Elnökségnek a 400. költségvetési tétel előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzata ugyanúgy tekinti a képviselőcsoportok által kezelt előirányzatokat, mint a decentralizált, közvetett irányítás alá tartozó előirányzatokat.

  A költségvetési rendelet 38. cikkével, valamint I. mellékletének 3.3. és 3.4. pontjával kapcsolatos információk képviselőcsoportok általi, egy adott pénzügyi évre vonatkozó közzétételére az egyes képviselőcsoportok által összeállított jegyzékben kerül sor a következő évben.