Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Viešieji pirkimai

 

Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (Finansinis reglamentas) Europos Parlamentas, ketindamas sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, privalo paskelbti kvietimus dalyvauti konkurse.

 
 

Pagal vieną iš įvairių viešojo pirkimo procedūroms taikomų principų – skaidrumo principą,– pradedant rengti viešojo pirkimo konkursus privaloma paskelbti reikiamą išankstinę informaciją.

1. Viešieji pirkimai, kai privaloma publikuoti skelbimą apie pirkimą

Šioje skiltyje pateikiama informacija yra susijusi su Europos Parlamento viešųjų pirkimų sutartimis ir skelbiama pagal Finansinio reglamento I priedo 3 ir 4 punktus ir remiantis Finansinio reglamento I priedo 5 punktu, pagal kurį reikalaujama, kad kvietimai dalyvauti konkurse būtų skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau – Oficialusis leidinys). Šiame interneto puslapyje skelbiama informacija yra neoficiali ir nepakeičia oficialaus paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Šioje skiltyje pateikiami kvietimai dalyvauti konkurse nuolat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (S serija). Juos galima rasti interneto TED duomenų bazėje, kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Jei neviršijamos Direktyvoje nustatytos vertės ribos, kvietimai dalyvauti konkurse gali būti siunčiami ribotam skaičiui konkurso dalyvių, atrinktų po kvietimo pareikšti susidomėjimą. Šioje skiltyje taip pat skelbiami kvietimai pareikšti susidomėjimą.

Be to, galima susipažinti su kiekvieno sąraše pateikiamo kvietimo dalyvauti konkurse viešojo pirkimo dokumentais.

2. Sutartys, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR ir mažesnė nei Direktyvoje 2014/24/ES nustatytos vertės ribos, skiriamos pagal derybų procedūrą

Šioje skiltyje pateikiama informacija yra susijusi su Europos Parlamento viešųjų pirkimų sutartimis ir skelbiama pagal Finansinio reglamento I priedo 3 punktą.

Ši informacija apima svarbiausius viešojo pirkimo pagal derybų procedūrą elementus, įskaitant pasiūlymų gavimo terminą ir atsakingą tarnybą, į kurią reikėtų kreiptis informacijos. Toliau pateikiama nuoroda į „Excel“ rinkmeną, kurioje nurodyti pagal Europos Parlamento generalinius direktoratus suskirstyti viešieji pirkimai.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomos tokios Direktyvoje 2014/24/ES nustatytos vertės ribos:

  • 144 000 EUR tiekimo ir paslaugų pirkimo sutartims;
  • 5 548 000 EUR darbų sutartims.

Daugiau informacijos pateikiama: