Institucija 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams taikoma nauja registravimo sistema.

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (toliau – Reglamentas Nr. 1141/2014) nustatomos naujos taisyklės, kurių turi būti laikomasi, ir įsteigiama Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – Institucija).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Institucija buvo įsteigta siekiant registruoti ir kontroliuoti Europos politines partijas bei Europos politinius fondus ir skirti jiems sankcijas pagal Reglamentą Nr. 1141/2014.

Institucijos interneto svetainė: http://www.appf.europa.eu