Europos politiniai fondai 

Kas yra Europos politinis fondas?

Europos politinis fondas – tai Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje (toliau – Institucija). registruota organizacija, susijusi su Europos politine partija, remianti ir papildanti šios partijos tikslus. Toks fondas stebi, analizuoja ir papildo diskusiją Europos viešosios politikos klausimais. Jis taip pat vykdo su Europos viešosios politikos klausimais susijusią veiklą, pavyzdžiui, rengia seminarus, mokymus, konferencijas ir atlieka tyrimus.

Kaip finansuojami Europos politiniai fondai?

Europos politinis fondas gali gauti finansavimą iš Europos Parlamento. Finansavimas – tai dotacija veiklai. Šio pobūdžio finansavimo taisyklės nurodytos Finansinio reglamento VIII antraštinėje dalyje. Ši dotacija gali padengti iki 95 proc. tinkamų finansuoti fondo išlaidų, o likusi suma turėtų būti padengiama iš nuosavų išteklių, gaunamų iš narystės mokesčių ir aukų.

Parlamentas kasmet skelbia metinę dotacijų darbo programą (2021) (anglų kalba).

Kokios išlaidos gali, o kokios negali būti atlyginamos iš dotacijų?

Dotacijos gali būti naudojamos tiesiogiai su fondų veiklos programoje nustatyta veikla susijusioms taip vadinamoms finansuoti tinkamoms išlaidoms padengti, kaip antai:

 • posėdžių ir konferencijų išlaidoms,
 • publikacijų ir tyrimų išlaidoms,
 • administracinėms išlaidoms, išlaidoms darbuotojams ir kelionėms.

Dotacijos negali būti naudojamos finansuoti netinkamoms išlaidoms (tačiau ne vien joms) padengti, kaip antai:

 • referendumų ir bet kokių rinkimų kampanijų išlaidoms,
 • tiesioginio ar netiesioginio nacionalinių partijų, jų rinkimų kandidatų ir nacionalinių politinių fondų finansavimo išlaidoms,
 • skolų tvarkymo mokesčiams.

  Kas nustato finansavimo taisykles?

  Finansavimo taisyklės išdėstytos Tarybos ir Parlamento priimtame reglamente, laikantis Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnio.

  Įgyvendinimo procedūras tvirtina Europos Parlamento biuras.

  Kokios taisyklės taikomos? (nuo 2019 finansinių metų)

  Nuo 2019 finansinių metų finansavimo procedūrai taikomos šios taisyklės:

   Kokios sąlygos būtinos finansavimui gauti?

   Norėdamas gauti Europos Parlamento dotaciją, fondas turi atitikti tam tikras sąlygas:

   • jis turi būti užregistruotas Institucijos,
   • jis turi būti susijęs su registruota Europos politine partija, kuri yra tinkama finansuoti iš Europos Parlamento biudžeto.

    Kaip finansavimo procedūra vykdoma praktiškai?

    Spustelėję nuorodą galite atsisiųstitrumpą dabartinės finansavimo procedūros aprašą (anglų kalba).

    Kiekvienas fondas, atitinkantis pirmiau nurodytas sąlygas, gali kreiptis dėl finansavimo atitinkamais finansiniais metais, Parlamentui pateikdamas paraišką, biudžeto sąmatą ir veiklos programą iki prieš tai einančių finansinių metų rugsėjo 30 d.

    Įvertinus ir patvirtinus paraiškas, lėšos šiems fondams paskirstomos taip:

    • 10 proc. paskirstoma lygiomis dalimis,
    • 90 proc. paskirstomi proporcingai pagal partijos, susijusios su fondu, narių, išrinktų į Europos Parlamentą, skaičių.

    Tai yra preliminari dotacijos suma, kuri paprastai išmokama iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos (išankstinio finansavimo mokėjimas). Laikinosios dotacijos suma negali būti didesnė nei suma, dėl kurios teikiama paraiška, ir negali viršyti 95 proc. kompensuotinų išlaidų, įtrauktų biudžeto sąmatą.

    Galutinė dotacijos suma išmokama kitais metais, Europos Parlamento biurui patvirtinus metines fondų ataskaitas. Galutinė dotacijos suma negali būti didesnė už laikinojo įnašo sumą.

    Kiek fondai gauna iš ES biudžeto?

    Kur pateikiami finansiniai duomenys?

    Fondai privalo deklaruoti visas pajamas ir išlaidas savo metinėse ataskaitose. Tokios metinės ataskaitos daugiausia susideda iš:

    • audito ataskaitos, įskaitant finansines ataskaitas, ir
    • finansinės ataskaitos, grindžiamos biudžeto sąmatos struktūra;
    • apskaitos sąskaitų duomenų apie pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus;
    • aukų sąrašo;
    • veiklos ataskaitos;

    Fondų audito ir gautų aukų ataskaitas galima rasti čia.