Europos politinės partijos 

Kas yra Europos politinė partija?

Europos politinė partija – tai politinę programą turinti organizacija, kurios nariai yra nacionalinės politinės partijos ir (arba) piliečiai, susibūrę į politinę partiją, ir kuriai atstovaujama keliose valstybėse narėse, ir kuri yra registruota Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje.(toliau – Institucija). Kaip teigiama Sutartyse, „Europos masto politinės partijos prisideda prie Sąjungos piliečių europietiškos politinės sąmonės ugdymo ir padeda reikšti jų valią.“

Kokios išlaidos gali, o kokios negali būti apmokamos iš ES biudžeto įnašų?

Įnašas gali būti naudojamas tiesiogiai su partijos politinėje programoje nurodytais tikslais susijusioms išlaidoms padengti, kaip antai:

 • posėdžių ir reprezentacinės išlaidoms,
 • publikavimo išlaidoms,
 • administracinėms išlaidoms, išlaidoms darbuotojams ir kelionėms,
 • Europos Parlamento rinkimų kampanijos išlaidoms.

Įnašas negali būti naudojamas tokioms išlaidoms (tačiau ne vien joms) padengti:

 • referendumų ir rinkimų (išskyrus Europos Parlamento rinkimus) kampanijų išlaidoms,
 • tiesioginio ir netiesioginio nacionalinių partijų, jų rinkimų kandidatų finansavimo išlaidoms,
 • skolų tvarkymo mokesčiams.

  Kas nustato finansavimo taisykles?

  Finansavimo taisyklės išdėstytos Tarybos ir Parlamento priimtame reglamente, laikantis Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Emuropos Sąjungos veikimo 224 straipsnio.

  Įgyvendinimo procedūras tvirtina Europos Parlamento biuras.

   Kokios taisyklės taikomos? (nuo 2019 finansinių metų)

   Kokios sąlygos būtinos finansavimui gauti?

   Partija, siekdama gauti Parlamento įnašą, turi atitikti tam tikras sąlygas:

   • partija turi būti užregistruota Institucijos,
   • ji turi būti atstovaujama Europos Parlamente bent vieno Europos Parlamento nario,
   • jos auditą turi atlikti Europos Parlamento įgaliotas išorės auditorius,
   • Institucija jai neturi būti pritaikiusi sankcijų.

   Kad būtų įregistruota Institucijos, partija turi atitikti registracijos sąlygas:

   • jos būstinė turi būti vienoje iš valstybių narių, kaip nurodyta jos statute;
   • bent viename ketvirtadalyje valstybių narių jai arba jos nariams turi atstovauti Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų, regioninių parlamentų ar regioninių asamblėjų nariai arba bent viename ketvirtadalyje valstybių narių ji arba jos partijos narės turi būti surinkusios bent po tris procentus balsų kiekvienoje iš tų valstybių narių per paskutinius rinkimus į Europos Parlamentą;
   • jos partijos narės nėra kitos Europos politinės partijos narės
   • ji turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, vertybių, kuriomis pagrįsta Sąjunga ir kurios išdėstytos ES sutarties 2 straipsnyje, t. y. žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;
   • ji arba jo nariai turi būti dalyvavę rinkimuose į Europos Parlamentą arba viešai pareiškę ketinimą dalyvauti kituose rinkimuose į Europos Parlamentą; ir
   • savo veikla ji turi nesiekti pelno.

    Kaip finansavimo procedūra vykdoma praktiškai?

    Čia galite atsisiųsti trumpą dabartinės finansavimo procedūros aprašą (anglų kalba).

    Kiekviena partija, atitinkanti pirmiau nurodytas sąlygas, gali kreiptis dėl finansavimo atitinkamais finansiniais metais, pateikdama paraišką ir biudžeto sąmatą Parlamentui iki prieš tai einančių finansinių metų rugsėjo 30 d.

    Įvertinus ir patvirtinus paraiškas, Parlamento biudžete numatytos lėšos šioms partijoms paskirstomos taip:

    • 10 proc. paskirstoma lygiomis dalimis,
    • 90 proc. paskirstomi proporcingai pagal partijos narių, išrinktų į Europos Parlamentą, skaičių.

    Tai yra preliminari įnašo suma, kuri išmokama kiekvienų metų pradžioje (išankstinio finansavimo mokėjimas). Laikinojo įnašo suma negali būti didesnė nei suma, dėl kurios teikiama paraiška, ir negali viršyti 90 proc. kompensuotinų išlaidų, įtrauktų biudžeto sąmatą.

    Galutinė įnašo suma nustatoma Europos Parlamento biurui patvirtinus metines partijų ataskaitas. Galutinė įnašo suma negali viršyti laikinojo įnašo sumos ir 90 proc. faktiškai patirtų atlygintinų išlaidų.

    Kiek partijos gauna iš ES biudžeto?

    Kur pateikiami finansiniai duomenys?

    Partijos privalo deklaruoti visas pajamas ir išlaidas savo metinėse ataskaitose. Tokios metinės ataskaitos daugiausia susideda iš:

    • audito ataskaitos, įskaitant finansines ataskaitas;
    • finansinės ataskaitos, grindžiamos biudžeto sąmatos struktūra;
    • apskaitos sąskaitų duomenų apie pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus;
    • aukų sąrašo;
    • veiklos ataskaitos;

    Partijų audito ir gautų aukų ataskaitas (iki 2017 m.) galima rasti čia.