Paskirtos sutartys 

Bendroji informacija apie paskirtas sutartis

Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente nustatyta, kad vienas iš biudžeto vykdymo principų yra skaidrumas. Įvairiomis nuostatomis, t. y. Finansinio reglamento 163 straipsniu ir Finansinio reglamento I priedo 2–3 punktais, užtikrinamas tinkamas informacijos apie biudžeto vykdymą, taip pat ir apie paskirtas sutartis, skelbimas (visų pirma ex post). Sutartis laikoma paskirta nuo sprendimo skirti sutartį priėmimo arba nuo pirmos sutarties (taip pat ir preliminariosios sutarties) pasirašymo momento. Finansinio reglamento 38 straipsnyje 21 straipsnyje nustatyta, kad skelbiama informacija tik apie per dvejus pastaruosius metus paskirtas sutartis. Su ankstesniais duomenimis bus galima susipažinti laikantis Reglamento (ES) 2018/1725.

Informacijos apie 2018 ir 2019 m. paskirtas sutartis skelbimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. informacijos skelbimo klausimu pagal Finansinio reglamento I priedo 2.5 ir 3.3 punktuose įtvirtintą naują nuostatą būtina skelbti vykdomas sutartis, kurių sumos keičiamos neorganizuojant naujos viešųjų pirkimų procedūros, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 172 straipsnyje.

Sutartys, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES

Pagal Finansinio reglamento I priedo 2 punktą apie 2018 ir 2019 m. paskirtas sutartis pasakytina, kad nuostatose, reglamentuojančiose informacijos apie sutartis, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES, ex post skelbimą, numatyta, kad skelbimas apie sutarties skyrimą turi būti nusiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo procedūros užbaigimo, t. y. nuo sutarties arba preliminariosios sutarties pasirašymo dienos.

Skelbimas apie sutarties skyrimą taip pat turi būti nusiųstas Leidinių biurui, jeigu sutarties vertė yra lygi Direktyvos 2014/24/ES 4 straipsnio a ir b punktuose (Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalis) nustatytoms riboms arba už jas didesnė ir ji skiriama pagal derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija paskelbia skelbimą apie sutarties skyrimą:

a) prieš pasirašydama sutartį arba preliminariąją sutartį, kurios vertė yra lygi Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalyje nustatytoms vertės riboms arba jas viršija ir kuri skiriama laikantis Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto b papunktyje nustatytos procedūros;

b) pasirašiusi sutartį arba preliminariąją sutartį, kurios vertė yra lygi Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalyje nustatytoms vertės riboms arba jas viršija, įskaitant sutartis, skiriamas laikantis Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkte nustatytų procedūrų.

Minėtojo skelbimo siuntimo terminas turėtų būti toks, kad būtų pakankamai laiko publikuoti jį iki sutarties arba preliminariosios sutarties pasirašymo dienos, laikantis Finansinio reglamento I priedo 35.1 punkte nustatytų sąlygų ir tvarkos.

2019 m. gruodžio 31 d. Direktyvoje 2014/24/ES (Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalis) nustatytos ribos buvo tokios:

 • 144 000 EUR – prekių ir paslaugų, nurodytų Direktyvos 2014/24/ES XIV priede, pirkimo sutartims;
 • 5 548 000 EUR darbų sutartims.

  Sutartys, kurioms netaikoma Direktyva 2014/24/ES

  Finansinio reglamento 163 straipsnyje ir Finansinio reglamento I priedo 3 punkte, reglamentuojančiuose informacijos apie sutartis, kurioms netaikoma Direktyva 2014/24/ES, ex post skelbimą, nustatyta, kad informacija apie sutartis „skelbiama tinkamomis priemonėmis“. Taip pat ten, be kita ko, nustatyta, kad ne vėliau kaip kitų finansinių metų birželio 30 d. skelbiamas sąrašas, kuriame nurodomas tiekėjo pavadinimas, skirtos sutarties suma ir dalykas, kai sutarties vertė yra didesnė nei 15 000 EUR. Vis dėlto Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija savo interneto svetainėje skelbia sutarčių, kurių vertė yra mažesnė nei Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalyje nustatytos vertės ribos, ir pagal Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto h ir j–m papunkčius sudarytų sutarčių sąrašą.

  Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies a–c punktai

  Perkančioji organizacija gali iš dalies keisti sutartį ar preliminariąją sutartį neorganizuodama naujos pirkimo procedūros tik 3 dalyje išvardytais atvejais. Vis dėlto pagal Finansinio reglamento I priedo 3.3 punktą turi būti skelbiamas šių iš dalies pakeistų sutarčių sąrašas, kai pakeitimų vertė yra mažesnė už vertės ribas, nustatytas Finansinio reglamento 175 straipsnio 1 dalyje. Šios vertės ribos atitinka pirmiau nurodytas Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas ribas.

  Konkrečiosios sutartys, grindžiamos preliminariosiomis sutartimis

  Informacija apie konkrečiųjų sutarčių ir užsakymų, sudaromų pagal preliminariąsias sutartis atitinkamais finansiniais metais, vertę ir tiekėjus skelbiama perkančiosios institucijos interneto svetainėje ne vėliau kaip kitų finansinių metų birželio 30 d.

  Iš dalies pakeistame Finansiniame reglamente (I priedo 3 punkte) įtvirtinama prievolė skelbti šią informaciją, net jei bendra preliminariosios sutarties vertė yra mažesnė už direktyvoje nustatytas vertės ribas, bet didesnė nei 15 000 EUR.

  Paskelbimo tvarka

  Ne vėliau kaip kitų metų birželio 30 d. Europos Parlamento interneto svetainėje skelbiamas:

  • visų sutarčių, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR ir kurios skirtos praėjusiais metais (išskyrus pastatų sutartis ir slaptomis paskelbtas sutartis), sąrašas, netgi jei kai kurios iš jų taip pat buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ši nuo 2008 m. galiojanti nuostata viršija taisyklėse įtvirtintus reikalavimus, bet ja užtikrinamos geresnės sąlygos susipažinti su visomis sutartimis, kurias skyrė Parlamentas;
  • sutarčių, iš dalies pakeistų pagal Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies a–c punktus, jei pakeitimų vertė yra didesnė nei 15 000 EUR ir mažesnė už 175 straipsnio 1 dalyje nustatytas vertės ribas, sąrašas;
  • sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie konkrečiųjų sutarčių ar užsakymų, sudarytų pagal preliminariąsias sutartis, vertę ir tiekėjus sudarius konkrečiąją sutartį ar užsakymą arba dėl bendros pasirašytų konkrečiųjų sutarčių ar užsakymų vertės, nesvarbu, kokia yra bendra preliminariosios sutarties vertė (daugiau kaip 15 000 EUR);
  • išorės ekspertų, atrinktų remiantis Finansinio reglamento 237 straipsniu sąrašas.

  Pastatų sutartys ir slaptomis paskelbtos sutartys, nurodytos Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto g ir i papunkčiuose, bus skelbiamos ne be atskirai internete, o metinėje paskirtų sutarčių ataskaitoje, kuri teikiama Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui.

  Pirkimai ir konkrečiosios sutartys, grindžiamos frakcijoms skirtomis preliminariosiomis sutartimis

  Finansinio reglamento, iš dalies pakeisto nauju 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1046, 38 straipsnio 4 dalyje nuo 2019 m. įvedama tiesioginė prievolė Sąjungos lėšas naudojančioms įstaigoms skelbti duomenis apie šių lėšų panaudojimą. Todėl ši prievolė nuo šiol taikoma frakcijoms, nes pagal Biuro priimtas taisykles (Biudžeto 400 punkto asignavimų panaudojimo taisyklės) frakcijų valdomi asignavimai prilyginami asignavimams, kuriems taikomas netiesioginis decentralizuotas valdymas.

  Atitinkamų metų informacija, susijusi su Finansinio reglamento 38 straipsniu ir Finansinio reglamento I priedo 3.3 ir 3.4 punktais, skelbiama kitais metais kiekvienos frakcijos parengtame sąraše.