Dotācijas 

Vispārēja informācija par piešķirtajām dotācijām

Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, nosaka budžeta izpildes principus, tostarp pārredzamības principu, kas caurvij visu Finanšu regulas tekstu. Noteikumi paredz pienācīgu informācijas par budžeta izpildi ex ante un/vai ex post publicēšanu.

Dotāciju publicēšanas noteikumi ir iekļauti Finanšu regulas 189. pantā, kas paredz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ex ante publicēšanu un finanšu gada laikā piešķirto dotāciju ex post publicēšanu. Dotācija ir uzskatāma par piešķirtu, kad stājas spēkā pirmās juridiskās saistības, t. i., kad ir parakstīts pirmais nolīgums.

Konferenču mutiskā tulkošana

Plašsaziņas līdzekļi un pasākumi

Ex post publicēšana