Eiropas politiskās partijas un fondi 

Eiropas politiskās partijas

Eiropas politiskā partija ir organizācija, kas seko politiskai programmai. Šāda partija sastāv no valsts līmeņa politiskām partijām un/vai fiziskām personām kā locekļiem, tā darbojas vairākās dalībvalstīs un to ir reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (“Iestāde”). Kā minēts Līgumos, “politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”

Eiropas politiskie fondi

Eiropas politiskais fonds ir organizācija, kas ir saistīta ar Eiropas politisko partiju un kas stiprina un papildina tās mērķus, un ko ir reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (“Iestāde”). Šāds fonds novēro un analizē debates par Eiropas sabiedriskās politikas jautājumiem, kā arī piedalās tajās. Tas arī veic darbības saistībā ar Eiropas sabiedriskās politikas jautājumiem, piemēram, rīko seminārus, apmācību, konferences un veic pētījumus.

Revīzijas ziņojumi un ziedojumi

Tiesiskais regulējums (līdz 2017. finanšu gadam)