Eiropas politiskie fondi 

Kas ir Eiropas politiskais fonds?

Eiropas politiskais fonds ir organizācija, kas ir saistīta ar Eiropas politisko partiju un kas stiprina un papildina tās mērķus, un ko ir reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (“Iestāde”). Šāds fonds novēro un analizē debates par Eiropas sabiedriskās politikas jautājumiem, kā arī piedalās tajās. Tas arī veic darbības saistībā ar Eiropas sabiedriskās politikas jautājumiem, piemēram, rīko seminārus, apmācību, konferences un veic pētījumus.

Kā Eiropas politiskais fonds tiek finansēts?

Eiropas politiskais fonds var saņemt finansējumu no Eiropas Parlamenta. Finansējumu piešķir kā darbības dotāciju. Šāda finansējuma veida noteikumi ir iekļauti Finanšu regulas VIII sadaļā. Dotācija var segt līdz 95 % no fonda atmaksājamiem izdevumiem, bet atlikusī daļa būtu jāsedz no pašu resursiem, ko veido biedru naudas un ziedojumi.

Parlaments katru gadu publicē dotāciju gada darba programmu (2021) (Angļu).

Ko var un nevar segt dotācija?

Dotāciju var izmantot to izdevumu segšanai, kas ir tieši saistīti ar fonda darba programmā minētajām darbībām, tie ir tā saucamie atmaksājamie izdevumi, piemēram:

 • sanāksmju un konferenču izmaksas,
 • publikāciju un pētījumu izmaksas,
 • administratīvās, personāla un ceļa izmaksas.

Dotāciju nedrīkst izmantot cita starpā šādiem neatbilstīgiem izdevumiem:

 • referendumu un vēlēšanu izmaksām,
 • valstu partiju, vēlēšanu kandidātu un valstu politisko fondu tiešai vai netiešai finansēšanai,
 • parādu apkalpošanas maksājumiem.

  Kas nosaka finansēšanas noteikumus?

  Finansēšanas noteikumi ir iekļauti Padomes un Parlamenta regulā, kas pieņemta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pantu.

  Īstenošanas procedūras ir pieņēmis Parlamenta Prezidijs.

  Kādus noteikumus piemēro? (sākot no 2019. finanšu gada)

  Sākot no 2019. finanšu gada piemēro šādus finansējuma procedūras noteikumus:

   Kādi nosacījumi jāievēro, lai saņemtu finansējumu?

   Lai saņemtu Parlamenta dotāciju, fondam jāatbilst konkrētiem nosacījumiem:

   • fondu ir reģistrējusi Iestāde,
   • tas ir saistīts ar kādu reģistrētu Eiropas politisko partiju, kas ir tiesīga saņemt finansējumu no Eiropas Parlamenta budžeta.

    Kā finansēšanas procedūra darbojas praksē?

    Jūs varat lejupielādēt īsu ziņojumu par pašreizējo finansēšanas procedūru (Angļu).

    Jebkurš fonds, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, var pieteikties finansējuma saņemšanai attiecīgajā finanšu gadā, līdz iepriekšējā finanšu gada 30. septembrim nosūtot Parlamentam pieteikumu, budžeta tāmi un darba programmu.

    Kad pieteikumi ir izvērtēti un apstiprināti, līdzekļus starp fondiem sadala šādi:

    • 10 % sadala vienādās daļās,
    • 90 % sadala proporcionāli Eiropas Parlamentā ievēlēto tās partijas locekļu skaitam, ar kuru fonds ir saistīts.

    Tas veido pagaidu dotācijas summu, ko parasti izmaksā katra gada pirmā ceturkšņa beigās (avansa maksājums). Pagaidu dotācijas summa nedrīkst pārsniegt summu, ko partija minējusi finansējuma pieteikumā, un 95 % no atmaksājamiem izdevumiem, kas iekļauti budžeta tāmē.

    Galīgās dotācijas summu nosaka nākamajā gadā pēc tam, kad Eiropas Parlamenta Prezidijs ir apstiprinājis fondu gada pārskatus. Dotācijas galīgā summa nedrīkst pārsniegt pagaidu dotācijas summu.

    Kādu summu fondi saņem no ES budžeta?

    Kur tiek ziņoti finanšu dati?

    Fondiem gada pārskatos ir jādeklarē visi ieņēmumi un izdevumi. Gada pārskatu galvenokārt veido:

    • revīzijas ziņojums, tostarp finanšu pārskati, un
    • finanšu pārskats, kas balstīts uz budžeta tāmes struktūru,
    • detalizēts pārskats par ieņēmumiem, izmaksām, aktīviem un pasīviem,
    • ziedojumu saraksts,
    • darbības pārskats.

    Fondu revīzijas ziņojumi un ziedojumi.