Eiropas politiskās partijas 

Kas ir Eiropas politiskā partija?

Eiropas politiskā partija ir organizācija, kas seko politiskai programmai. Šāda partija sastāv no valsts līmeņa politiskām partijām un/vai fiziskām personām kā locekļiem, tā darbojas vairākās dalībvalstīs un to ir reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (“Iestāde”). Kā minēts Līgumos, “politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”

Kā Eiropas politiskā partija tiek finansēta?

Līdz 2017. finanšu gadam finansējumu piešķīra kā darbības dotāciju. Sākot ar 2018. gadu, finansējums ir iemaksas veidā. Šāda finansējuma veida noteikumi ir iekļauti Finanšu regulas XI sadaļā. Tas var segt līdz 90 % no partijas atmaksājamiem izdevumiem, bet atlikusī daļa jāsedz no pašu resursiem, piemēram, biedru naudām un ziedojumiem.

Partijām pieejamie līdzekļi ir iekļauti Eiropas Parlamenta budžeta 402. budžeta pozīcijā.

Ko var un ko nevar segt iemaksas no ES budžeta?

Iemaksas var izmantot to izdevumu segšanai, kas ir tieši saistīti ar partijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanu, tie ir tā saucamie atmaksājamie izdevumi, piemēram:

 • sanāksmju un reprezentācijas izmaksas,
 • publikāciju izmaksas,
 • administratīvās, personāla un ceļa izmaksas,
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu izmaksas.

Iemaksas nedrīkst izmantot cita starpā neatmaksājamiem izdevumiem, piemēram:

 • referendumu un vēlēšanu kampaņu izmaksām (izņemot Eiropas Parlamenta vēlēšanas),
 • valstu partiju un vēlēšanu kandidātu tiešai vai netiešai finansēšanai,
 • parādu apkalpošanas maksājumiem.

  Kas nosaka finansēšanas noteikumus?

  Finansēšanas noteikumi ir iekļauti Padomes un Parlamenta regulā, kas pieņemta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pantu.

  Īstenošanas procedūras ir pieņēmis Eiropas Parlamenta Prezidijs.

   Kādus noteikumus piemēro? (sākot no 2019. finanšu gada)

   Kādi nosacījumi jāievēro, lai saņemtu finansējumu?

   Lai saņemtu Parlamenta iemaksu, partijai jāatbilst konkrētiem nosacījumiem:

   • partiju ir reģistrējusi Iestāde,
   • tā ir pārstāvēta Eiropas Parlamentā ar vismaz vienu deputātu,
   • tās revīziju ir veicis ārējs revidents, ko pilnvarojis Eiropas Parlaments,
   • Iestāde tai nav noteikusi sankcijas.

   Lai Iestāde reģistrētu politisko partiju, tai ir jāatbilst reģistrācijas nosacījumiem:

   • tās mītne atrodas kādā dalībvalstī, kas norādīta tās statūtos;
   • tās sastāvā esošās partijas pārstāv Eiropas Parlamenta deputāti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu, deputāti valstu parlamentos, reģionālajos parlamentos vai reģionālajās asamblejās, vai tā vai tajā ietilpstošās partijas vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir saņēmušas vismaz trīs procentus vēlētāju balsu katrā no šīm dalībvalstīm;
   • tajā ietilpstošās partijas nav citas Eiropas politiskās partijas locekles;
   • tā, jo īpaši savā programmā un darbībās, ievēro LES 2. pantā minētās vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, proti, respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības,
   • tā vai tās locekļi ir piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai ir publiski pauduši nolūku piedalīties nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un
   • tās mērķis nav gūt peļņu.

    Kā finansēšanas procedūra darbojas praksē?

    Jūs varat lejupielādēt īsu ziņojumu par pašreizējo finansēšanas procedūru (Angļu).

    Jebkura partija, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, var pieteikties finansējuma saņemšanai attiecīgajā finanšu gadā, līdz iepriekšējā finanšu gada 30. septembrim nosūtot Parlamentam pieteikumu un budžeta tāmi.

    Kad pieteikumi ir izvērtēti un apstiprināti, Parlamenta budžetā pieejamos līdzekļus starp partijām sadala šādi:

    • 10 % sadala vienādās daļās,
    • 90 % sadala proporcionāli Eiropas Parlamentā ievēlēto partijas locekļu skaitam.

    Tas veido pagaidu iemaksas summu, ko izmaksā katra gada sākumā (avansa maksājums). Pagaidu iemaksas summa nedrīkst pārsniegt summu, ko partija minējusi finansējuma pieteikumā, un 90 % no atmaksājamiem izdevumiem, kas iekļauti budžeta tāmē.

    Galīgās iemaksas summu nosaka pēc tam, kad Eiropas Parlamenta Prezidijs ir apstiprinājis partiju gada pārskatus. Galīgā iemaksas summa nedrīkst pārsniegt pagaidu iemaksas summu un 90 % no faktiskajām atmaksājamajām izmaksām.

    Kādu summu partijas saņem no ES budžeta?

    Kur tiek ziņoti finanšu dati?

    Partijām gada pārskatos ir jādeklarē visi ieņēmumi un izdevumi. Gada pārskatu galvenokārt veido:

    • revīzijas ziņojums, tostarp finanšu pārskati,
    • finanšu pārskats, kas balstīts uz budžeta tāmes struktūru,
    • detalizēts pārskats par ieņēmumiem, izmaksām, aktīviem un pasīviem,
    • ziedojumu saraksts
    • darbības pārskats.

    Partiju revīzijas ziņojumi un ziedojumi (līdz 2017. gadam).