Piešķirtie līgumi 

Vispārīga informācija par piešķirtajiem līgumiem

Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, ir noteikti budžeta izpildes principi, tostarp pārredzamības princips, kas tiek īstenots ar dažādu normu palīdzību, kuras nodrošina pienācīgu informācijas publiskošanu (jo īpaši ex post) par budžeta izpildi, tostarp par piešķirtajiem publiskā iepirkuma līgumiem, atbilstoši Finanšu regulas 163. pantam un Finanšu regulas I pielikuma 2. un 3. punktam. Līgums tiek uzskatīts par piešķirtu vai nu no brīža, kad ir pieņemts lēmums par tā piešķiršanu vai — neesot šādam lēmumam — kad ir parakstīts pirmais līgums (tostarp pamatlīgums). Finanšu regulas 38. pants paredz, ka jāpublisko tikai tie līgumi, kas piešķirti pēdējo divu gadu laikā. Vecāki dati būs pieejami pēc pieprasījuma, ievērojot Regulu (ES)2018/1725.

2018. un 2019. gadā piešķirto līgumu publiskošana

Attiecībā uz informācijas publiskošanu no 2016. gada 1. janvāra Finanšu regulas I pielikuma 2.5. un 3.3. punktā ir ieviests jauns noteikums, kas paredz, ka ir jāpublisko izpildes stadijā esoši līgumi, ja tajos, neizsludinot jaunu Finanšu regulas 172. pantā definēto publiskā iepirkuma procedūru, ir izdarītas izmaiņas, kuru rezultātā mainījusies līguma vērtība.

Līgumi, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES

Attiecībā uz 2018. un 2019. gadā piešķirtajiem līgumiem saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 2. punktu noteikumi par ex post publiskošanu paredz, ka tādu līgumu gadījumā, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES, paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu jānosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc procedūras beigām, t. i., pēc līguma vai pamatlīguma parakstīšanas dienas.

Publikāciju birojam nosūtāmi arī paziņojumi par tādu līgumu piešķiršanu, kuru vērtība ir vienāda ar Direktīvas 2014/24/ES 4. panta a) un b) punktā (Finanšu regulas 175. panta 1. punkts) noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz un kuri piešķirti sarunu procedūrā bez iepriekšējas publiskā iepirkuma izsludināšanas. Šādā gadījumā līgumslēdzēja iestāde publicē piešķiršanas paziņojumu:

a) pirms tāda līguma vai pamatlīguma parakstīšanas, kura vērtība ir vienāda ar Finanšu regulas 175. panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz un kurš piešķirts saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta b) apakšpunktā paredzēto procedūru;

b) pēc tāda līguma vai pamatlīguma parakstīšanas, kura vērtība ir vienāda ar Finanšu regulas 175. panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām vai tās pārsniedz, it īpaši tad, ja līgums piešķirts saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punktā paredzētajām procedūrām.

Minētā paziņojuma nosūtīšanas termiņam jābūt pietiekamam, lai publicēšana notiktu pirms līguma vai pamatlīguma parakstīšanas, ievērojot Finanšu regulas I pielikuma 35.1. punktā paredzētos noteikumus.

 1. gada 1. janvārī Direktīvā 2014/24/ES noteiktās robežvērtības (Finanšu regulas 175. panta 1. punkts) bija šādas:
 • 144 000 EUR piegādes līgumiem un Direktīvas 2014/24/ES XIV pielikumā uzskaitītajiem pakalpojumu līgumiem;
 • 5 548 000 EUR būvdarbu līgumiem.

  Līgumi, uz kuriem Direktīva 2014/24/ES neattiecas

  Saskaņā ar Finanšu regulas 163. pantu un Finanšu regulas I pielikuma 3. punktu attiecībā uz tādu līgumu ex post publiskošanu, uz kuriem Direktīva 2014/24/ES neattiecas, tiesību normas paredz, ka šos līgumus “izsludina piemērotā veidā”. Šāda izsludināšana cita starpā nozīmē, ka ne vēlāk kā nākamā finanšu gada 30. jūnijā ir jāpublicē saraksts ar līgumiem, kuru vērtība pārsniedz 15 000 EUR, sarakstā norādot līgumslēdzēja nosaukumu, summu un piešķirtā līguma priekšmetu. Savukārt Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punktā ir noteikts, ka līgumslēdzēja iestāde savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par Finanšu regulas 175. panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām, kā arī sarakstu ar līgumiem, kuri piešķirti saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta h) apakšpunktu un j) līdz m) apakšpunktu.

  Finanšu regulas 172. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunkts

  Līgumslēdzēja iestāde, nerīkojot jaunu līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, var izdarīt izmaiņas līgumā vai pamatlīgumā vienīgi 3. punktā paredzētajos gadījumos. Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punkts paredz pienākumu publicēt sarakstu ar šādi grozītajiem līgumiem, kuros izdarīto izmaiņu vērtība ir mazāka par Finanšu regulas 175. panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām. Šīs robežvērtības atbilst iepriekš minētajām Direktīvā 2014/24/ES norādītajām robežvērtībām.

  Konkrēti līgumi, kuru pamatā ir pamatlīgums

  Informācija par attiecīgajā finanšu gadā noslēgto konkrēto līgumu, kuru pamatā ir pamatlīgums, vērtību un līgumslēdzējiem ir jāpublicē līgumslēdzējas iestādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā nākamā finanšu gada 30. jūnijā.

  Izdarot grozījumus Finanšu regulā, tās I pielikuma 3. punktā tika ieviests pienākums obligāti publicēt šo informāciju, ja pamatlīguma kopējā vērtība pārsniedz 15 000 EUR, arī tad, ja tā nepārsniedz direktīvā noteiktās robežvērtības.

  Publicēšana notiek turpmāk izklāstītajā kārtībā.

  Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē ne vēlāk kā nākamā finanšu gada 30. jūnijā publicē:

  • sarakstu ar visiem iepriekšējā gadā piešķirtajiem līgumiem, kuru vērtība pārsniedz 15 000 EUR (izņemot ēku līgumus un līgumus, kas atzīti par slepeniem), arī tad, ja informācija par dažiem no šiem līgumiem jau publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” paziņojumā par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu; šī norma ir spēkā kopš 2008. gada un pārsniedz regulā noteikto, taču tā nodrošina labāku piekļuvi informācijai par visiem iestādes piešķirtajiem līgumiem;
  • sarakstu ar līgumiem, kas grozīti saskaņā ar Finanšu regulas 172. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunktu, ja veikto izmaiņu vērtība pārsniedz 15 000 EUR, bet ir mazāka par 175. panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām;
  • sarakstu ar informāciju par konkrētu līgumu/ pasūtījumu, kuru pamatā ir pamatlīgums, vērtību un līgumslēdzējiem, noslēdzot konkrēto līgumu/ pasūtījumu vai pamatojoties uz parakstīto konkrēto līgumu/ pasūtījumu kopējo vērtību neatkarīgi no tā, kāda ir pamatlīguma kopsumma (ja tā pārsniedz 15 000 EUR);
  • sarakstu ar ārējiem ekspertiem, kuri izraudzīti, pamatojoties uz Finanšu regulas 237. pantu.

  Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta g) un i) apakšpunktā minētie ēku līgumi un par slepeniem atzītie līgumi vairs netiks atsevišķi publicēti internetā, bet būs iekļauti Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejai iesniegtajā ikgadējā ziņojumā par piešķirtajiem līgumiem.

  Politisko grupu piešķirtie publiskā iepirkuma līgumi un konkrēti līgumi, kuru pamatā ir pamatlīgums

  Finanšu regulas 38. panta 4. punktā, kurā grozījumi izdarīti ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046, no 2019. gada ir ieviests tiešs pienākums struktūrām, kas īsteno Savienības budžetu, publicēt datus par šo līdzekļu izmantošanu. Tādējādi šis pienākums tagad attiecas arī uz politiskajām grupām, kuru pārvaldītās apropriācijas saskaņā ar Prezidija noteikumiem (“Noteikumi par 400. posteņa apropriācijām”) ir pielīdzināmas netieši pārvaldītām apropriācijām.

  Ar Finanšu regulas 38. pantu un Finanšu regulas I pielikuma 3.3. un 3.4. punktu saistītās informācijas publicēšana par attiecīgo finanšu gadu politiskajām grupām notiek nākamajā gadā. Šim nolūkam katra grupa izveido attiecīgu sarakstu.